Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb54.jpg

Draudzes ziņas 2005

Janvāris 2005

Un lūk – zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja viņiem pa priekšu, līdz kamēr nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija Bērns.
                                      Mt 2:9
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


“Mēs gribam, brāļi un māsas, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem!”
ITes. 4:13-14,18
• 31. decembrī piederīgie, Jaunpils draudze un pagasta iedzīvotāji pavadīja 28. decembrī mūžībā aizgājušo draudzes mācītāju Jūliju Egonu Neimani. Izvadīšana notika Jaunpils baznīcā plkst. 13.00, atvadīties no amata brāļa un aizlūgt par aizgājēju un palicējiem bija atbraukuši LELB arhibīskaps Jānis Vanags, Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts un Vecauces draudzes mācītājs Valdis Bercs, piemiņas svētbrīža uzrunu teica evaņģēlists Jānis Smilgainis.
• Zvaigznes dienu Jaunpils ev. lut. draudze svinēja 9. janvārī, svētdienas dievkalpojumā, rītā, kad nakts vētra vēl nebija mitējusies. Draudze sveču gaismā, bez ērģeļu pavadījuma dziedājumiem pateicās Dievam par pasargāšanu vētrā. Evaņģēlists sprediķī stāstīja, ka austrumu gudrie sekoja zvaigznei, paļaudamies uz pravietojumu par Svaidītā valdnieka dzimšanu, ko israēla pravietis Daniels pirms 500 gadiem bija atklājis Babilonijas gudrajiem. Viņi sekoja zvaigznei un pravietojumam ticībā, un tikai tikai tā – ar ticību sirdī un lielu paļāvību uz Dievu arī mēs varam nonākt pie Kristus, lai Viņu pielūgtu.
• 17. janvārī sākas iesvētes mācības, tās notiks katru svētdienu pēc dievkalpojuma.
      
       Zane Sapnova, draudzes locekle.

Februāris 2005

      Priecājieties par to, ka Jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
                                  Lk 10:20
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• Trešdiena, 9. februāris šī gada Baznīcas kalendārā ir Pelnu diena, ciešanu laika un pirmslieldienu gavēņa sākums. Kristīgajā baznīcā šis ir sirdsapziņas izmeklēšanas, grēknožēlas un pārdomu laiks.
• No 18- 20. februārim Saldū, Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolā notiks 2.Kurzemes luterāņu jauniešu dienas, pasākumā piedalīsies arī mūsu draudzes jaunieši.
• Nu jau arī pie mums ieviesusies no angļu valodā runājošām zemēm nākusī tradīcija 14. februārī svinēt Valentīna dienu. Tā tiek dēvēta arī par mīlestības, mīlētāju utt. dienu.
Ko mēs domājam, apgalvojot, ka kādu mīlam? Kāda ir mūsu mīlestība? Vai tā ir pieķeršanās, kas zūd, interešu lokā parādoties interesantākam objektam? Vai musu mīlestība izpaužas tikai vārdos, vai mēs to apliecinām rūpēs par tuvāko? Lūk ko saka Dieva Vārds par to, kāda ir mīlestība: “ Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas,… Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.”         1 Kor 13:4-13         Mīlestība ir Dieva darbs mūsos, Viņa dāvana: “Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.”    Gal 5:22    Kristus sekotājus pazīst nevis pēc tā, kas rakstīts viņu pasē vai cik bieži viņi apmeklē baznīcu, bet gan pēc mīlestības, kas valda viņu vidū: “No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā."     Jņ 13:35    Lai Dievs mūs svētī, ka tiešām mīlestības pilnas ir mūsu savstarpējās attiecības!                
Zane Sapnova, draudzes locekle

• Draudzes grāmatu galdā –
 BAZNĪCAS TEOLOĢISKĀ ATBILDĪBA: PAMATI, KRITĒRIJI, ROBEŽAS
 Reinhards Slenska
Grāmatas autors - Rīgas Lutera akadēmijas rektors, pazīstamais vācu teologs Reinhards Slenska. Grāmatas būtību trāpīgi raksturo šis citāts: “Baznīcas kritika tāpat kā raizes par baznīcu var tā pārņemt baznīcas locekļus, ka tie pilnīgi aizmirst, kas ir baznīca un kas to veido un uztur. Tad aizsākas izmisīgais cīniņš par tās saglabāšanu un aizstāvību, un tomēr tas viss tad ir tikai zīme, ka reizē ar zināšanām par pamatiem zudušas arī atšķiršanas spējas. [..] Tāpat kā par ticību jāsaka, ka tās apstrīdēšana, uzbrukumi tai to neatceļ, bet gan apliecina un stiprina, tā arī par baznīcu ir sakāms, ka šī cīņa pret to un tajā ? kas norisinās tās pastāvēšanas vēsturiskajā realitātē, kur tā pastāv kā "karojoša baznīca", kas ir ceļā uz pilnību mūžībā ? to apliecina un stiprina.”

Marts 2005

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies. Pieminiet, ko Viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams, sacīdams: Cilvēka Dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā dienā augšāmcelties."
       Lk 24:1-7
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Priecīgas Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

• Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.    Jņ.14:19.
Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem. Ir nepieciešama ticība, lai mēs būtu pārliecināti un varētu nešaubīgi palikt pie šā mūsu ticības artikula:”… nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušos.” Tādēļ ir labi jāievēro vārdi – Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem – un jāraksta tie ar lieliem burtiem tā, lai ikviens burst būtu tik liels un augsts kā tornis, jā, kā debesis un zeme, un mēs neredzētu, nedzirdētu, nedomātu un nezinātu neko citu kā vien šo mācību. Ja mēs tam ticētu, tad mācētu svētīgi dzīvot un mirt. Jo Kristus ir uzvarējis nāvi un  cēlies augšām no mirušiem ne tiikai sev, gbet arī mūsu labā – tev Kristus augšāmcelšanās jāuzlūko tā, lai Tu redzētu, ka arī mēs esam ietverti šajā notikuma, ka caur Viņa augšāmcelšanos arī mēs ceļamies augšam no nāves, lai līdz ar Viņu dzīvotu mūžīgi.
                                            Mārtiņš Luters
• No 18- 20. februārim Saldū, Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolā notika 2.Kurzemes luterāņu jauniešu dienas, pasākumā piedalījāmies arī mēs – Ieva, divas Zanes un Nauris. Mēs apmetāies Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolā. Mums iedeva aproces, uzkurām bija kāds symbols, un uz šīm aprocēm bija jāuzraksta savs vārds. Pēc simboliem mums bija jāsadalās mazajās grupās. Pēc tam gājām uz Saldus Lutera baznīcu, kur notika atklāšanas dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma bija vakariņas. Ēdienreizēs pasniegtais ēdiens bija ļoti daudzveidīgs un garšīgs. Vēlāk mums bija sadraudzības spēle “ledus laušana”, kurā bija jāiepazīstās ar diviem jauniešiem un jāiegaumē viņi “uz mūžu”. Visiem gāja ļoti jautri. Vakarā Saldus draudzes jaunieši bija noorganizējuši pārsteigumu – nakts pastaigu, kurā mēs filmējām paši savus videoklipus, braucām pa kalniņu, lidinājām šķīvīšus, mērījām nepabeigtās katoļu baznīcas apkārtmēru, tad devāmies atpakaļ uz skolu.
No rīta pēc brokastīm bija slavēšanas svētbrīdis, pēc tam prāvests Uģis Brūklene lasīja lekciju par vienprātību, liekot mums pārdomāt, kādēļ tā ir nepieciešama draudzē un kā tā veidojas draudzes locekļu starpā. Pēc lekcijas notika orientēšanās pa pilsētu, mekējot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, piemēram – kas rakstīts uz trešās laternas Tūristu ielā? Pēc pastaigas atgriezāmies skolā, kur mūs gaidīja garšīgas pusdienas. Sekoja vēl viena lekcija par sadraudzību un vienprātību, tad sadalījāmies grupās pa desmit cilvēkiem katrā un gatavojām uzdevumu – parādīt teatrālā uzvedumā Kristus līdzību par gudro un muļķo nama cēlājiem no Lūkas evaņģēlija dažādos žanros – operas, baleta, pantomīmas, ziepju operas, TV šova …. Vakarā, kad skatījāmies šos uzvedumus, bija ļoti jautri.  Svētdienā pēc brokastīm piedalījāmies noslēguma dievkalpojumā Saldus Sv. Jāņa baznīcā. Ar prieku un lielu gandarījumu atgriezāmies no šī pasākuma. Prieks ir arī par iegūtajiem iespaidiem un jauniem draugiem. Tās bija neaizmirstamas dienas.
                            Zane Malka, svētdienas. skolas skolniece.
• 27. februārī Jaunpils draudzē ciemojās mūsu māsu draudzes Indianopoles mācītājs prāv. Gunārs Lazdiņš un LELB kanclere Helēna Andersone. Mācītājs Lazdiņš dievkalpojumā teica sprediķi par ciešanām – Kristus un mūsu pašu. Dievkalpojums aukstā laika dēļ notika baznīcas sakristejā, pēc dievkalpojuma draudzes locekļi kopā ar viesiem padzēra tēju un dalījās domās par to, kas notiek draudzēs, kāda varētu būt sadarbība un informācijas apmaiņa turpmāk. Draudzes bērnu ansamblis skolotājas Veltas vadībā iepriecināja visus ar dziesmām Dievam par godu.
• 16. februārī LELB kapituls iecēla jaunu Jaunpils draudzes pārvaldes komiteju , jo iepriekšējā draudzes padome zaudēja savas pilnvaras nepilna sastāva dēļ. 5. martā notikušajās vēlēšanās tika ievēlēti komitejas locekļi šādos amatos: revidents – Indreks Sungatuļins, revidenta palīgi – Laima Zariņa un Sarmīte Grīnfogele, draudzes priekšniece – Zane Sapnova, lietvede – Valentīna Rubīna, kasiere – Dzidra Blūma, evaņģēlists Jānis Smilgainis, Pārvaldes komiteja darbosies līdz nākamajām draudzes padomes vēlēšanām, kas notiks līdz 2006. gada 16. martam.
• Liels paldies visiem, kas jau ziedojuši baznīcas apkures projektam – īpaši pagasta padomei, kas dāvina draudzei gāzes apkures katlu un dūmvadu, paldies arī individuālajiem ziedotājiem. Lūdzam turpināt atbalstīt mūs ar ziedojumiem, lai izbūvētu gāzes apkuri vēl nepieciešami aptuveni 4,600 latu.
       Zane Sapnova, draudzes locekle

Aprīlis 2005

Dievam jāklausa vairāk, nekā cilvēkiem.
Ap.d.5:29
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


•  “Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.” 1.Kor. 13:1-7.
Nu jau tā ir tradīcija – katru pavasari sanākt kopā vairākām svētdienas skolām uz sadraudzības dienu. Pagājušajā gadā Džūkstes draudzes svētdienas skola rīkoja šādu pasākumu un arī šogad 2. aprīlī mēs devāmies uz Džūksti. Pasākuma temats – mīlestība. Dievs ir mīlestība, Kristus atdeva dzīvību, mīlot mūs, cilvēkus, atbrīvojot mūs no grēkiem un pazušanas.
Mūsu svētdienas skolas bērni kopā ar skolotājām sagatavoja nelielu uzvedumu un dažas dziesmas par Labo Ganu un jēriņiem. Labais Gans ļoti mīlēja un rūpējās par savu ganāmpulku. Aitiņa un daži jērņi bija palaidnīgi, noklīda no ganāmpulka un būtu gājuši bojā, ja Labais Gans viņus neizglābtu.”Nekad neaizej tik tālu prom no Labā Gana, kur Tu nedzirdi Viņa balsi! Viņš vienmēr rūpējas par Tevi, Viņš mīl Tevi, lai kāds Tu esi.”
Džūkstes vidusskolā mūs sagaidīja Džūkstes, Pienavas, Pūres un Slokas svētdienas skolu bērni. Pasākumu sāka Pūres evaņģēlists Kaspars Kovaļovs ar svētbrīdi. Pēc tam katra svētdienas skola parādīja savu sagatavoto uzvedumu. Katrā uzvedumā redzējām, ka mīlestība ir svarīgākā īpašība mūsu attiecībās ar Dievu un vienam ar otru. Redzējām, kas notiek, ja nav mīlestības cilvēku vidū. Tad mūsu starpā iezogas skaudība, nenovīdība, ļaunums, cietsirdība; arī vardarbība, ko tik bieži vēroja mūsdienu jauniešu vidū. Pārtraukumā bērni mielojās pie bagātīgi klāta galda un gāja rotaļās.
Pasākuma otrajā daļā bija konkurss par dažiem Bībeles pantiem. Bērni sadalījās komandās, katra komanda centās izpildīt saņemto uzdevumu un būt pirmā.
Cerams, ka citu gadu arī mēs varēsim rīkot līdzīgu sadraudzības dienu, uzņemt draugus, kuru mums ir daudz.
                                    Laima Zariņa, sv. skolas skolotāja
• II Lieldienās, 28. aprīlī, svētdienas skolas skolotājas, vecākā grupa un evaņģēlists Jānis Smilgainis apmeklēja un apsveica svētkos vecos draudzes locekļus, kuriem pšiem grūti atnākt līdz baznīcai. Bērni un skolotājas dziedāja Lieldienu dziesmas un uzdāvināja mazas dāvaniņas, evaņģēlists lasīja Dieva Vārdu. Daudziem ļaudīm tas bija patīkams pārsteigums un sagādāja lielu prieku. Paldies Dievam, kas mums visiem dāvā bagātīgi no savas žēlastības, ka varam dalīties ar citiem.
• Sākot ar maiju draudze atvērs savas baznīcas durvis apmeklētājiem katru dienu no plkst.12.00 līdz 18.00, izņemot pirmdienas.
• 24. aprīlī pēc dievkalpojuma notika draudzes pilnsapulce, kurā draudzes locekļi stāstīja par pagājušo, Dieva žēlastībā nodzīvoto, gadu, par draudzes dzīvi, notikumiem, padarīto un aktualitātēm. Laima Zariņa stāstīja par svētdienas skolas darbu, bērni iepriecināja visus ar dziesmām un uzvedumu “Labais Gans”, lietvede Valentīna Rubīna sniedza draudzes statistikas atskaiti, evaņģēlists Jānis Smilgainis atskaitē par draudzes dzīvi uzsvēra, ka jau veselu gadu draudze uz dievkalpojumiem pulcējas katru svētdienu, draudzes locekļi ir aicināti apmeklēt Bībeles stundas, un regulāri notiek arī iesvētes mācība. Saimniecības pārzinis Gunārs Blūms stāstīja par draudzes saimniecisko dzīvi, Elza Nordena – par finansēm, Velta Auziņa – par baznīcas atvēršanu apmeklētājiem un draudzes locekļu dežūrām. Nobeigumā sapulce nolēma palielināt ikgadējās draudzes locekļa iemaksas, jo palielināta ir arī iemaksa, ko par katru draudzes locekli draudze maksā Baznīcas vispārējām vajadzībām. Tagad katrs strādājošais draudzes loceklis ir aicināts maksāt Ls 5.00, bet pensionārs – Ls 3.00.
                                    Zane Sapnova, draudzes locekle

Maijs 2005

„Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai."
       Jņ. 4:14.
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


• 1. maijā Jaunpils draudzes svētdienas skolas bērni un skolotājas ciemojās pie draugiem Dobelē – Dobeles draudzes svētdienas skola svinēja skolas 15 gadu jubileju, uzaicinot ciemos tuvējo svētdienas skolu bērnus. Dobelnieku apciemojums sākās ar bērnu dievkalpojumu, kuru vadīja prāvests Oskars Laugalis, turpinājumā sekoja daži “orientēšanās” uzdevumi baznīcas parkā un sadraudzības pasākums draudzes mājā. Dobeles svētdienas skolas skolotājas un bērni bija ļoti centušies, lai bērniem no trīs ciemos atbraukušajām draudzēm būtu interesanti un aizraujoši. Bērni spēlēja spēli, kurā izdarot gājienus līdzīgi kā “riču – račā”, vajadzēja vai nu atbildēt uz jautājumu par Marka evaņģēliju, par pareizu atbildi nopelnot konfektes, vai nodziedāt dziesmu, vai rādīt priekšnesumu. Visi ciemiņi apsveica Dobeles svētdienas skolu jubilejā, dāvinot dāvanas un dziedot dziesmas. Jaunpils bērni tika slavēti par daudzajām skaistajām dziesmām, kuras dziedāja gan ansamblis, gan visi bērni kopā. Mājās bērni un skolotājas brauca priecīgi un jauku iespaidu pilni.
• 14. maijā svētdienas skolas bērni pulcējās uz izlaidumu – noslēdzies vēl viens mācību gads. Izlaidums sākās ar svētbrīdi, visus uzrunāja draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis, tika izdalītas apliecības, sveiktas skolotājas. Svinīgajai izlaiduma daļai sekoja mielasts un dažādas spēles un rotaļas. Bērni kopā sanāks vēl reizi, kad 2. jūnijā brauks ikgadējā ekskursijā, šoreiz uz Nīgrandi ciemos pie viņu draudzes svētdienas skolas. Svētdienas skolas nodarbības atsāksies rudenī pēc pļaujas svētkiem.
• 14. maija naktī Jaunpils baznīcā projecta “Muzeju nakts” ietvaros notika pils muzeja organizēts garīgās mūzikas koncerts. Dievam par godu un cilvēkiem par iepriecinājumu dziedāja “Schola Cantorum Riga” un spēlēja saksafonists Artis Gāga . Senos viduslaiku dziedājumus papildināja un atsvaidzināja relatīvi jauna mūzikas instrumenta - sakasafona improvizācijas, un daudzie koncerta apmeklētāji noteikti aizgāja mājās gandarīti.
• No maija sākuma draudze ir atvērusi savas baznīcas durvis apmeklētājiem. Šogad aicinājumam kalpot ir atsaukušies vēl vairāk draudzes locekļu – dežūras baznīcā nodrošina 15 dežuranti. Paldies viņiem visiem, kas veltī savu laiku, lai mūsu baznīca būtu atvērta, lai Dievs svētī viņu kalpošanu!
• Draudzes grāmatu galdā pieejama jauna Luterisma mantojuma fondā iznākusi grāmata “Mana palīdzība nāk no Tā Kunga”. Grāmatas autori H.Ū.Sanness un T.Englsvikens aplūko problēmu, kas agrāk vai vēlāk skar daudzus no mums,- tā ir smaga slimība paša vai kāda tuvinieka dzīvē, un cenšas pastāstīt, kā, viņuprāt, kristiešiem būtu jāizturas pret slimībām un ciešanām, un ko domāt par dziedināšanu kā atbildi uz lūgšanu. Nereti slimi cilvēki un viņu tuvinieki no draudzīgiem kristiešiem dzirdējuši apgalvojumu, ka, ja vien mēs ticam, Dievs vienmēr dziedina. Šie apgalvojumi pirmajā acumirklī liekas gan bībeliski, gan loģiski un darbīgi. Bet mums šķiet, ka izšķirošajos jautājumos labklājības teoloģija nepārprotami novirzās no bībeliskās mācības.
      Lai izklāstītu to atbilstoši konkrētām dzīves situācijām, grāmata sarakstīta sarunu formā. Tā neatspoguļo patiesus notikumus – personas, kas risina dialogus, ir izdomātas. Taču grāmata ir patiesa tajā nozīmē, ka apraksta situācijas, ko daudzi sapratīs. Lai iepazīstinātu ar grāmatu, nedaudz citēšu :
     „Mārtiņš Mācītājs : Ja tu domā, ka Dievs ir tik atkarīgs no mūsu ticības, tu ļoti sašaurini robežas tam, ko Dievs var darīt.
     Toms: Var lūgt ticības lūgšanu arī par citiem cilvēkiem, dažās īpašās situācijās. Ticīgais var lūgt ticības lūgšanu par saviem mazajiem bērniem, par tiem, kas tikko atgriezušies ticībā, un, iespējams, arī par kādiem citiem cilvēkiem.
     Mārtiņš: Bet, ja tas cilvēks, par kuru lūdz “ticības lūgšanu”, netiek dziedināts, tad jau laikam vaina par to gulstas uz lūdzēju? Kā tu domā, kā šāda mācība liek justies kristīgai mātei vai tēvam, kuru bērns no slimības nomirst? Tu taču būtībā apgalvo, ka viņu bērns nomira tāpēc, ka viņu ticība nebija pietiekoši stipra, vai arī tāpēc, ka viņi nelūdza un neapliecināja savu ticību gluži pareizā veidā. Vai arī tāpēc, ka viņi bija tik nomākti un noguruši no bēdām, ka nespēja saglabāt drosmi. Pēc šīs mācības vecāki savā veidā kļūst līdzvainīgi sava bērna nāvē, jo viņi nav spējuši darīt to, kas bija vajadzīgs, lai bērnu glābtu!
     Toms: Tā es par to nebiju domājis. Kāpēc tu visu gribi redzēt tik tumšās krāsās, un domāt tikai par to, kas var noiet greizi? Vai no mācītāja puses ir pareizi graut citos ticību?
     Mārtiņš: Tam, ka es norādu uz tevis sacītā konsekvencēm, ir vairāki iemesli, Tom! Pirmkārt, es uzskatu, ka tās ir zīmes, ka šī teorija ir nebībeliska un bīstama. Un tā ir nepatiesa mācība, kas patiešām grauj mūsu ticību! Otrkārt: Dievs vēlas, lai mēs parādītu mīlestību saviem līdzcilvēkiem. Taisnību sakot, man šķiet, ka tas, ko tu dari ir sava veida uzbrukums cilvēkiem, kam klājas īpaši grūti!
     Toms: Tas nu gan nav nekāds nieks!
     Mārtiņš: Un tas vēl nav viss! Saproti, man ir ļoti svarīgi pasacīt, ka ticības dzīve ar Dievu nav kāda garīga superizrādīšanās, bet tas ir tas pavisam vienkāršais būt Dieva tuvumā kā Viņa bērnam. Mums ir ļauts visas mūsu problēmas uzticēt savam Debesu Tēvam. Viņš mūs mīl un vēl mums tikai labu. Varbūt Viņš, mums neizskaidrojamu iemeslu dēļ, nedziedina mūs. Bet arī slimi mēs esam Viņa patvērumā, un drīkstam pie Viņa atslīgt nespēkā, un Viņā smelties izturību.
     Toms: Nu, paldies! Tas nu gan ir Dieva attēlojums, kas, kā tu saki, ne vienmēr grib dziedināt slimos! Saki man vienu lietu: vai cilvēkam ir labāk būt veselam vai slimam? Jā vai nē?
     Mārtiņš: Protams, ka es labāk vēlētos būt vesels nevis slims, un to pašu es vēlu visiem citiem. Un dažreiz Dievs dod veselību, ko es Viņam lūdzu. Un citkārt, nedod to, bet kaut ko citu, kas ir daudzkārt labāks. Un nebūt ne vienmēr veselība, veiksme un panākumi ir priekš mums tas absolūti vislabākais. Dievs to zina vislabāk, ne mēs. Atceries, ko Pāvils teica, ka Dieva spēks cilvēku nespēkā varens parādās. Un vissvarīgākais mums visiem ir tikt uzturētiem par Dieva bērniem ticībā!”  H.Ū.Sanness un T .Englsvikens „Mana palīdzība nāk no Tā Kunga”
                                Zane Sapnova, draudzes locekle

Jūnijs 2005

Bet Pēteris sāka runāt, sacīdams: "Tiešām, es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu,bet ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo.
       Ap. d. 10:34 - 35.
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


• 2. jūnijā svētdienas skolas bērni un skolotājas devās ceļojumā uz Nīgrandi – ciemos pie draugiem Nīgrandes svētdienas skolā, kuri Jaunpili apciemoja pagājušogad. Nīgrandes sv. skolas vadītāja Zigrīda Paksmane iepazīstināja visus ar Nīgrandes pagasta nozīmīgākajām vietām – baznīcu, pagasta centru, rakstnieka J.Janševska piemiņas akmeni viņa dzimto māju tuvumā un skaistāko dārzu šinī apvidū “Rožkalnos”, kuru kopj mājas saimniece Dzidra Smiltniece. Pēc ekskursijas visi pulcējās draudzes telpās, kur kopīgi ieturēja pusdienas un ciemojās ar Nīgrandes svētdienas skolas bērniem. Tika nolemts turpināt sadraudzību un sadarbību starp draudžu svētdienas skolām.
• Svētdienas dievkalpojumā 12. jūnijā Jaunpils draudzē ciemojās līdzšinējais Lutera akadēmijas rektors Reinhards Slenska, kurš šogad beidz savu kalpošanu LELB un atgriežas Vācijā. Viņš teica sprediķi par Sv. Rakstu vietu Lūkas evaņģēlija 5. nodaļā, kur Jēzus aicina nākamos apustuļus Pēteri, Jēkabu un Jāni sekot Viņam un kļūt par cilvēku zvejniekiem :” Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot.” Pēc dievkalpojuma draudzes locekļi un viesi pulcējās sakristejā uz tēju un sarunām.
• 18. jūnijā baznīca kļuva atkal par četriem jauniem soliem bagātāka. No draudzes sagādātiem dēļiem tos tāpat kā iepriekšējos gadus pagatavoja vācu un vietējie jaunieši. Liels paldies viņiem un viņu vadītājiem Dzintrai Abersonei un Reinhardam Dreijeram!
• 27. jūnijā mūsu baznīcā strādāja restauratore A. Podziņa ar palīgiem, veicot altāra retabla krāsojuma izpēti. Darbus finansēja LKKF.
• Pslmos teikts : „Viņš runāja un tā notika; Viņš pavēlēja un viss radās” (Ps. 33:9) Lūk, ko par šo Rakstu vietu saka M.Luters:”Visa radība radīta caur Dieva Vārdu; kad Viņš sauca vai runāja, ikviens atsaucās Viņam un sacīja: „Te mēs esam.” Tādēļ nav jāšaubās – ko Dievs caur savu mīļo Dēlu, savu mūžīgo Vārdu mums saka, tas noteikti piepildās; visam jābūt un jānotiek tā, kā Viņš saka. Bet Velns, kas atkritis jau no iesākuma, caur iedzimto grēku ir mūs tā apstulbojis, ka nespējam ne ticēt, ne iedomāties, kā varētu notikt tas, ko Dievs saka pat tad, kad Viņš mūsu acu priekšā to apliecina ar daudzām brīnumu zīmēm un ko ar visas pasaules radīšanu ir apliecinājis jau kopš laiku sākuma. Jā, mums nelīdz pat tas,ka mēs, kā Pāvils Apustuļu darbu 17. nodaļā saka, varam nepārprotami sajust Viņa tuvumu. Tas viss mums neko nespēj līdzēt. Bet svētīgs ir tas, kas ar prieku ievēro un patur srdī to, ko Dievs pats ir sacījis.”
                                Zane Sapnova, draudzes locekle

Augusts 2005

Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību: lai vecākie vīri turas skaidrā prātā, cienījami, prātīgi, veselīgi ticībā, mīlestībā, izturībā; tāpat vecākās sievas: lai izturas kā svētām pieklājas, nenododas ļaunām valodām, ne pārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu, pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Jaunākos vīrus tāpat paskubini būt prātīgiem. Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams, veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretim, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt.
                            Ap. Pāvila vēstule Titam 2:1 – 8

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


• Vasara bērniem ir nometņu laiks, arī draudzes Svētdienas skolas bērni jūlijā piedalījās divās nometnēs – no 11. līdz 13. jūlijam Zemītē un no 18. līdz 21. jūlijam Kandavā, daļai no viņiemdraudze palīdzēja segt dalības maksu.
• Kopš draudze ir atvērusi baznīcu apmeklētājiem, tūristi un citi interesenti bieži jautāja un vēlējās iegādāties kādu bukletu vai grāmatiņu par baznīcu. Jau pagājušogad iecerētais buklets par Jaunpils baznīcu un draudzi nu ir sagatavots un nodrukāts. Sākot ar 8. augustu to var aplūkot un iegādāties baznīcā pie dežurantiem. Bukleta teksts dalās trīs daļās – pirmā ir Evaņģēlija vēsts par Jauno pilsētu – Dieva valstību, kurā mēs visi ceram nokļūt, un kura jau tagad ir mūsu vidū, tās autors ir evaņģēlists J. Smilgainis; otra īsi stāsta par baznīcas būvvēsturi, trešā – par draudzes vēsturi un tagadni, šīs daļas, izmantojot R. Vārpiņas un O.Spārīša brošūru “Jaunpils baznīca” un V. Mašnovska savāktos materiālus, uzrakstīja Z. Sapnova. Teksts ir iztulkots un būs pieejams arī vācu, angļu un krievu valodās. Buklets ir ilustrēts ar daudzām bildēm, kuru autors ir V. Mašnovskis, izmantotas arī fotogrāfijas no draudzes arhīva. Visi draudzes locekļi laipni aicināti saņemt savu bezmaksas eksemplāru pie dežurantiem.
• Draudzes grāmatu galdā augusta otrajā pusē būs nopērkamas trīs jaunas Luterisma mantojuma fondā iznākušas grāmatas – “Lūgsim kopā ar Luteru” – Dr. M. Lutera lūgšanu apkopojums;  Imberga “Lūgsim Dievu” – lūgšanu grāmata ģimenei un Dr. M. Lutera “Baznīcas postilla IV “ – sprediķi par evaņģēlija tekstiem Lieldienu laikam.

Septembris 2005

Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantkārības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder.                    Lk. 12:15

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


• Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantkārības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder.                    Lk. 12:15
Šos vārdus Jēzus saka cilvēkam, kurš lūdz izšķirt viņa mantojuma lietu. Taču Jēzus pretēji gaidītajam atbild tieši – ja cilvēks nostājas uz mantkārības ceļa, tad viņš zaudē savu dvēseli un līdz ar to arī pašu svarīgāko – to, kas esi tu pats. Cilvēks sev rada šķietamību, ka viņam pieder daudz, tomēr īsti laimīgu tas nedara.
Mūsdienās Jēzus vārdi ir ne mazāk konfrontējoši kā toreiz. Šodien materiālā pasaule pat vairāk dominē pār garīgo nekā Jaunās derības laikā. Jēzus teiktais attiecas uz tām sabiedrībām, kur ekonomiskie rādītāji nedabiski strauji aug augšup, naftas tirgus tiek stabilizēts, izraisot asiņainus konfliktus, vecāki aizmirst savus bērnus, viņu labklājības dēļ pārstrādājoties. Tas attiecas uz mums, kad savu dvēseli aizpildām ar aklu dzīšanos pēc nepiepildāmā vēl un vēl.
Vai mums brīnīties par to, ka šajos Jēzus vārdos ir ietverts tik pamācošs brīdinājums? Kāpēc Viņš ier tik nepiekāpīgs? Te izskan nopietns aicinājums savas prioritātes izvērtēt gudri. Kā lai iemanto debesu valstību, ja tai cilvēka dvēselē neatrodas vieta? Ir maz cerību iemantot šo Dieva dāvanu, ja neviens brīdis neatliek pārdomām par debesu bagātībām. Tamdēļ apstājies, padomā un izvērtē,vai tavās domās ir pietiekami vietas tam, ko Dievs tieši tavai dvēselei grib dot. Uz šīm pārdomām mūs mudina arī līdzība par bagāto šķūņu cēlāju, kuru Jēzus nosauc par bezprāti un kura dvēsele tiek negaidīti atprasīta kādā naktī.
Mēs esam aicināti izvērtēt savas dzīves prioritātes īpaši šajā laikā, kad lauki ienes augļu ražu un apcirkņos ieguļas cilvēka darba rezultāts. Klētis, pagrabi un šķūņi ir piepildīti ar aizvadītā gada ražu, taču mēs nesteidzamies to visu ietvert tālejošos aprēķinos, bet visupirms gribam izteikt pateicību, ka Dievs šo darbu ir svētījis.
Kristus nav tiesnesis vai mantas dalītājs, bet gan Pestītājs, kurš cilvēkam grib dot mūžīgās dzīvības bagātības. Tāds Viņš nāk pie katra no mums. Vai Tu piedzīvo to savā dzīvē?
       Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts
• 21.augustā Jaunpils draudzē bija svētki – draudzē tika iesvētīti 13 jauni locekļi un kristīti 6 bērni. Dievkalpojumā kalpoja konsistorijas vikārs Viesturs Pavasars un draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis.
• 2. oktobrī, Pļaujas svētkos pēc draudzes dievkalpojuma plkst. 12.00 būs bērnu dievkalpojums, ar kuru sāksies mācību gads svētdienas skolā. Pēc dievkalpojuma vecāki ir aicināti pieteikt bērnus mācībām. Pirmā nodarbība notiks 9. oktobrī plkst. 12.00 “Jaunkalnos”. Mācības visu mācību gadu ir plānotas svētdienās pēc dievkalpojuma. Visi bērni mīļi gaidīti!
• Visu vasaru Jaunpils baznīcas durvis bija atvērtas apmeklētājiem, pateicībā par draudzes locekļu – dežurantu nesavtīgo kalpošanu drīzumā tiek plānota ekskursija uz Kurzemi – apciemot skaistākās baznīcas.
Zane Sapnova, draudzes locekle

Oktobris 2005

Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Tad nu topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt. Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen!                            1. Pēt 4:7-11

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


• Šī gada 24. septembrī Jaunpils luterāņu baznīcas locekļi un svētdienas skolas audzēkņi devās ekskursijā uz Kurzemes baznīcām. Šī ekskursija bija dāvana tiem draudzes locekļiem, kas visu vasaru dežurēja baznīcā, turot to atvērtu.
Pirmo mēs apskatījām Sēmes baznīcu. Izkāpjot no autobusa, tā izskatījās varena un laipna, gatava uzņemt ciemiņus. Sēmes baznīcā notika remonts, taču tas mūs neaizkavēja to apskatīt un noturēt svētbrīdi sakristejā, kur pašlaik arī draudze pulcējas uz dievkalpojumiem.
Tad devāmies uz Balgali, kur atrodas liela, gaiša, ne pārāk sena baznīca, tur mūs laipni sagaidīja, mēs baznīcā nodziedājām vairākas dziesmas.
Nākamo mēs apskatījām Nurmes baznīcu. Ieejot iekšā, pavērās brīnumains skats. Baznīcas iekšējais iekārtojums bija labi saglabājies, nebija izlaupīts. Katra figūriņa – eņģelītis vai apustulis bija savā vietā. Altāris un kancele bija grezni – rotāti ar kokgriezumiem, melnā brūnā un zelta krāsā. Šo baznīcu bija sargājis Dievs. Mēs varējām apskatīt arī kapenes. Draudzes māsa, kas mūs uzņēma, saritināja paklāju, kas bija noklāts altārtelpā, skatienam atklājās lūka, kad to atvēra, bija redzamas kāpnes uz pagrabu. Ar restēm atdalītā telpā atradās baronu zārki, īsti, kokgriezumiem rotāti zārki.
Pēc tam  mēs apciemojām Stendes baznīcu, kur netikām iekšā un devāmies tālāk uz Talsu mācītājmuižu, ku kādreiz dzīvojis Bēthovena draugs mācītās Amenda. Ir  rudens, tādēļ mēs ēkā netikām iekšā, jo rudenī tur nekas nenotiek. Toties krāšņo dabu mēs apskat’’ijām ļoti vērīgi. Lejā no kalna mūsu acīm pavērāsbrīnišķīgs ezers. Tas gulēja izpleties un zibināja savus skaistos sānus.
Ugāles baznīcu mēs apskatījām nākamo. Tur bija ļoti skaistas ērģeles. Visas stabules atradās savās vietās. Neparasti bija tas, ka baznīcā neviena, kas to pieskatītu, nebija. Šī draudze ļoti uzticas Dievam un nebaidās par mantu, kas atrodas baznīcā. Aizejot no Ugāles baznīcas vēl ieskandinājām zvanu – tas bija lielisks!
Ceļojuma beigās apskatījām pēdējo paredzēto – Piltenes evaņģēliski luterisko baznīcu. Pie baznīcas mūs sagaidīja Piltenes mācītājs Kārlis, kas pastāstīja gan par baznīcu, gan par tās apkārtni. Šajā baznīcā bija ļoti skaists altāris un kancele, pati ēka bija ļoti plata. Arī šeit nodziedājām pāris dziesmu Dievam pateicībā, ka Viņš pasargājis mūs ceļā. Apskatījuši Piltenes baznīcu, devāmies mājās, kur katrs pateicāmiesDievam par šo skaito ekskursiju.
                Sofija Zāgmane, svētdienas skolas skolniece.
• Svētdienas skolas sākums bija otrajā oktobrī. Bērni un viņu vecāki bija laipni gaidīti baznīcā, kur divpadsmitos mācītājs novadīja bērnu dievkalpojumu. Pēc tam mēs runājāmies par svētdienas skolu. Beigās visi gāja uz baznīcas sakristeju, kur padzēra tēju un pacienājās ar cepumiem. Nākamajā svētdienā nodarbība notika Jaunkalnos, piedalījās vēl vairāk bērnu, arī tādi, kas bija atnākuši pirmo reizi.
Sintija Zariņa, svētdienas skolas skolniece.
• 5. oktobrī Rīgā, restauratores A. Podziņas darbnīcā notika sanāksme, kurā apsprieda, kā veikt tālākos Jaunpils baznīcas altāra retabla restaurācijas darbus. Sanāksmē piedalījās pati restauratore A.Podziņa ar palīdzēm, VKPAI pārstāve D.Čoldere, Rundāles pils muzeja direktors Lancmanis, draudzes pārstāvji Z.Sapnova un J.Smilgainis. Restauratore stāstīja par altāra retabla pašreizējo stāvokli un krāsojuma izpētē iegūtajiem rezultātiem. Retabla koksni bojā mitrums, pelējuma sēne, vairākās kārtās klātais baltais krāsojums ir atlupis un pieskaroties krīt nost. Ļoti maz atlicis no oriģinālā krāsojuma, bet, iespējams, ka pietiekoši, lai varētu noteikt sākotnējo krāsojuma shēmu un nākotnē atjaunot to. Konsultējoties ar Lancmaņa kungu un draudzes pārstāvjiem, tika nolemts turpināt izpēti, demontējot augšējās altāra rentabla daļas, noteikt precīzu sākotnējo krāsojumu visam altārim, pavasarī organizēt semināru Jaunpils baznīcā par baznīcas alrāra retabla krāsojuma un figūru restaurāciju, aicinot piedalīties draudzes locekļus un restaurācijas speciālistus.
• 16. oktobrī sāksies jauns iesvētes mācību kurss. Iesvētes mācības notiks katru svētdienu pirms dievkalpojuma plkst. 9.00. Laipni aicināti visi, kas vēlas kļūt par draudzes locekļiem, uzzināt Vairāk par Dievu, Viņa Vārdu, rakstītu Bībelē, Kristus dzīvi un mācību.
• Gads tuvojas noslēgumam, lūdzu visus draudzes locekļus nomaksāt gadskārtējo maksājumu. To var izdarīt pēc dievkalpojuma baznīcas sakristejā, maksājumus pieņem draudzes kasiere Dz. Blūma.
       Zane Sapnova, draudzes locekle.