Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb31.jpg

Draudzes ziņas 2007

Janvāris 2007

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.

Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis:6 un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu." Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu." To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.

Mt.2:1-12


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

• Zvaigznes diena.
Ikviens savā dzīvē būs piedzīvojis kādus negaidītus pavērsienus. Un īstenībā – ir jau tā, ka katra diena nereti atnes kaut ko negaidītu un iepriekš neparedzētu. Tomēr ir īpašas dzīves situācijas vai notikumi, kas visu iepriekšējo izmaina pilnībā un pavērš kādā jaunā virzienā.
Zvaigznes dienas evaņģēlija stāstā par gudrajiem no austrumu zemes, kas meklēja jaundzimušo ķēniņu, ieraugām daudz ko tādu, ko šie gudrie nevarēja paredzēt. Pirmais pārsteigums viņiem bija tas, ka meklēto ķēniņu viņi neatrada Hēroda pilī, bet vienkāršā lopu kūtī Betlēmē, dažus kilometrus no Jeruzālemes, otrais – izejot no austrumu zemes viņi bija pārliecināti, ka ķēniņu viņi atradīs pēc astroloģiskām zvaigžņu kartēm, bet īstenībā ceļu pie Kristus bērna viņi atrada pēc Svēto Rakstu norādījuma. Trešais negaidītais pavērsiens – saņēmuši sapnī norādījumu atpakaļceļā pie Hēroda neatgriezties, viņi mājup aizgāja pa citu ceļu.
Visa dieva dāvātā dzīve ir pilna negaidītu pavērsienu. Cilvēkam ir jābūt atvērtam negaidītajam. Tad mūsos var ienākt brīnums un mūs izmainīt. Zīmīgi, ka šis stāsts atrodas evaņģēlijā pēc Jēzus radurakstiem, ko parasti uzmanīgi neizlasām, un stāsta, ko modernais cilvēks tikai ar grūtībām spēj „sagremot”, jautājot, kā gan jaunavai var piedzimt bērns. Taču mums ir jābūt atvērtiem, ļaujot, lai mūsu sirdi apspīd Dieva gaisma.
Zvaigznes diena jeb Epifānija, kā mēs to saucam arī citā vārdā, tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „atspīdēt” jeb „apgaismot” Šī diena Baznīcas gadā atgādina, ka jēgpilna ir tikai tāda cilvēka dzīve, kas ir Dieva gaismas un mīlestības apgaismota.
Kad gudrie ieradās Jeruzālemē un jautāja par jaundzimušo ķēniņu, Hērodu tas ne tikai izbiedēja, bet viņi paši sevi nostādīja diezgan neērtā situācijā. Vismaz uz mirkli viņi piedzīvoja situāciju, ka nav ieradušies „pareizajā adresē”. Mērot tik garu ceļu un būt nešaubīgi pārliecinātiem, ka jaundzimušajam ir noteikti jānāk pasaulē ķēniņa pilī Jeruzālemē, un beigās piedzīvot šādu pārpratumu – vai tad tā nav „izgāšanās”? Viņi bija pārliecināti, ka zvaigzne viņus atvedīs tieši pie jaundzimušā ķēniņa, bet tā nenotika. Hērods gan gudro apjukumu neievēroja. Drīzāk viņš ļoti izbijās, iedomājoties, ka tā varētu būt patiesība. Atbildi par īsto zvaigznes atspīdēšanas vietu gudrie uzzināja no Rakstu mācītājiem un augstajiem priesteriem. Bībelē rakstīts – Kristus nāks pasaulē Bētlemē, nevis ķēniņa pilī Jeruzālemē. Gudrajiem bija jāpiedzīvo, ka viņu zvaigžņu gudrība nav pilnīga, pat kļūdaina. Lasot šo evaņģēlijs notikumu tālāk, redzam, cik šī kļūda dārgi maksā. Ja gudrie nebūtu iemaldījušies Jeruzālemē un būtu zinājuši Svētos Rakstus, Hērods nebūtu sūtījis savus rokaspuišus nokaut visus Bētlemes bērnus. Kļūdas maksā dārgi.
Evaņģēlija stāsts mums māca – nezaudē drosmi, pēc zaudējumiem dodies tālāk. Gudrie varēja pieņemt citu lēmumu – ķēniņu pilī mēs neatradām, tamdēļ dosimies mājās! Tomēr viņi bija gatavi uzklausīt praviešu pasludinājumu Bībelē par Kristus piedzimšanas īsto vietu. Un, aizgājuši uz Bētlemi, viņu arī atrada.
Cik neparasti, bet Rakstu mācītāji, kas pavēstīja gudrajiem šo ziņu, nedodas viņiem līdzi. Rakstu mācītāji un priesteri paliek pie Rakstiem, tos līdz galam nesapratuši. Viņi ir gatavi norādīt ar pirkstu uz pareizajām Rakstu vietām, bet nav gatavi piedzīvot Kristu savā dzīvē.
Gudrie Kristu atrod. Arī viņiem bija daudz kas sevī jāmaina, jāiet caur dažādiem zaudējumiem un pat jāpiedzīvo savu kļūdu sekas. Austrumu zemes ciemiņi kristu atrod tikai dažus kilometrus tālāk no Hēroda pils. Tāds bija gudro attālums līdz ticības pieredzei.
Šodien mūsu ceļā dievs sūta citas zvaigznes, kas mūs aizved līdz ticības pieredzei. Kas ir tava zvaigzne? Kāds pamudinājums? Drauga aicinājums uz dievkalpojumu? Varbūt sāpīga pieredze? Vilšanās? Ilgas? Meklējumi? Tikai ej, un tu atradīsi savu Glābēju!
         Kandavas iec. prāvests M.Zeiferts
• Patīkamu pārsteigumu decembrī sagādāja Jaunpils vokālā grupa, sniedzot 17.decembrī koncertu mūsu baznīcā. Koncerts bija veltīts Ziemassvētku ieskaņai, skaņdarbi ļoti dažādi – sākot ar latviešu tautasdziesmu apdari, beidzot ar baroka laika skaņdarbiem un V.A.Mocarta „Ave Verum”. Dziedājums bija tīrs, skanīgs, grupa dziedāja ar prieku un atdevi. Paldies Aināram Plezeram un pārējiem dziedātājiem, kuru māksla priecēja daudzos koncerta apmeklētājus!
Koncerta nobeigumā evaņģēlists Jānis Smilgainis pateicās gan vokālās grupas dalībniekiem, gan Gunāram Veskam, kurš uzdāvināja draudzei liela globusa formas svečturi. Katrs, kas vēlas, var iedegt vienu svecīti šinī svečturī, tā ziedojot 50 santīmus ērģeļu atjaunošanai un uzstādīšanai Jaunpils baznīcā.
• Ziemassvētku vakara dievkalpojums Jaunpils baznīcā kā parasti bija kupli apmeklēts. Paldies Jaunpils korim un tā vadītājiem Jānim Āboliņam un Veltai Rudzātei par dziesmām, kas skanēja dievkalpojuma laikā, paldies visiem draudzes locekļiem, kas centās un pūlējās, lai dievnamā būtu skaisti un silti!
• Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, dievkalpojums sākās ar īsu svētbrīdi bērniem, kuri pēc tam devās svētkus svinēt „Namiņā”, dievkalpojuma turpinājumā tika kristīti 10 un iesvētīti 11 jauni draudzes locekļi. Apsveicam u vēlam Dieva svētību, Kristum sekojot!
          Zane Sapnova, draudzes locekle

Marts 2007

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies. Pieminiet, ko Viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams, sacīdams: Cilvēka Dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā dienā augšāmcelties."
Lk 24:1-7


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

   
   Lielajā Piektdienā.
   Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu.Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
   Jes. 53:4-5
   Šis ir brīnišķīgs, mierinājuma pārpilns sprediķis par Kristu, mūsu Pestītāju. Šis mierinājums nav vārdos izteicams, nedz arī mūsu domām sasniedzams. Mūžībā, nākamajā dzīvē mēs varēsim gūt pilnīgu prieku par to, ka Dieva Dēls ir tik dziļi pazemojies un uzkrāvis manu grēku uz saviem pleciem- jā, ne vien manu, bet visas pasaules grēku, kas ticis darīts no Ādama laikiem un līdz pat pēdējā cilvēka dzīvei šajā pasaulē. Viņš grib, lai tas būtu Viņa grēks, Viņš vēlas ciest un mirt šā grēka dēļ, lai es būtu bez grēka, tā ka varētu iemantot pestīšanu un mūžīgo dzīvošanu. Mums jāatzīst, ka tas ir bijis nepieciešams, tādēļ jādomā un jāsaka tā: visa pasaule ar visu savu svētumu, taisnību, varu un godību ir saslēgta grēka važās un Dieva priekšā nav nekam derīga; ja kāds grib tapt pestīts un kļut brīvs no grēka, tam jāzina, ka viņa grēki ir likti uz Dieva Jēra pleciem. Tādēļ Sv. Jānis rāda saviem mācekļiem uz šo Jēru un saka: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku!” Vai zini, kur jātiek liktiem visas pasaules grēkiem, lai tie būtu piedoti? Tad nemeklē Mozus bauslību, nedz kādu citu ceļu, pa kuru vari ieskriet velnam tieši rīklē; jo šādus ceļus iedams, atradīsi grēku, kura priekšā tev nāksies izbīties un iet pazušanā. Bet, ja gribi zināt un atrast vietu, kur pasaules grēki tiek nonāvēti un atņemti, tad skaties: Tas Kungs ir licis visus mūsu grēkus uz šā Jēra pleciem un pienaglojis tos pie krusta; neviens cits tev nav jāmeklē.
                                   M. Luters
   
   Draudzes dievkalpojumi Lieldienu laikā –
   Lielajā Piektdienā, 6. aprīlī – plkst. 10.00
    Lieldienās, 8. aprīlī – plkst 10.00.
      Zane Sapnova, draudzes locekle

Maijs 2007

Tādēļ saka Dievs Tas Kungs: "Redzi, Es lieku Ciānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintij līdzīgi pamatots; kas tic, nepaliks kaunā!
         Jes 28:16
Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime,nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus.
Ef 2:19-20


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• Lieldienu priecīgā ziņa ir tā, ka Kristus ir augšāmcēlies, un nu Viņš ir stūra akmens Baznīcai, kas aptver visus , kas tic un paļaujās uz Viņu. Kristus teica: „Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam!"Jņ.8:51. Nāve, kas ir neizbēgama mums katram , ir uzvarēta, Kristus mums dāvina prieku, mīlestību un Dieva mieru tagad un mūžīgo dzīvību pēc nāves.
• Skaists bija Lieldienu dievkalpojums 8. aprīlī plkst. 10.00, dievlūdzēju bija daudz, svētdienas skolas bērni kopā ar skolotāju Veltu nodziedāja vairākas dziesmiņas un pēc ticības apliecības devās svinēt Lieldienas uz „Namiņu”.
• Vienu nedēļu pēc Lieldienām, 15. aprīlī - Baltajā svētdienā, draudzē tika iesvētīti jauni draudzes locekļi. Vēlam svētīgu turpmāko ticības ceļu!
      Zane Sapnova, draudzes locekle

Jūnijs 2007

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess; kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja: "Vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ikviens dzirdam savu dzimto valodu - partieši, mēdieši, ēlāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēliti, krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam."Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja: "Kas tas ir?" Bet citi zobodamies sacīja: "Tie salda vīna pilni." Bet Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, iesāka runāt un tiem sacīja: "Jūs, jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus; šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.
         Ap. d. 2:1-17


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• 1. maijā Jaunpils draudze svinēja Mātes dienu, svētdienas skolas bērni dziedāja dievkalpojuma sākumā vairākas dziesmas. Pēc tam dievkalpojums turpinājās kā vienmēr, bet bērni devās uz „Namiņu”, kur apsveica savas māmiņas un nosvinēja  svētdienas skolas nobeigumu. Galds tika uzklāts pagalma zālājā, tika sveikti nākamās vasaras jubilāri, spēlētas spēles.
• Aprīļa un maija mēneši bija bagāti arī ar citiem svētkiem – draudzē tika kristīti astoņi un iesvētīti astoņpadsmit jauni locekļi, salaulāti divi pāri. Sveicam viņus visus, un vēlam svētīgu tālāko ticības ceļu, Kristus tuvumā dzīvojot!
• 27. jūnijā Jaunpils draudze, tāpat kā visa Baznīca, svinēja Vasarsvētkus – Svētā Gara izliešanas svētkus. Jēzus Kristus, vēl būdams kopā ar sviem mācekļiem, viņiem apsolīja:”Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.” Jņ. 14:17. Vasarsvētkos šis apsolījums piepildījās, un līdz ar šo notikumu Baznīca svin savu dzimšanas dienu, pirmās draudzes dibināšanas dienu.
• 5. un 6.  jūnijā Rīgā notika LELB 23.Sinode, kurā Jaunpils draudzi pārstāvēja priekšnieka vietniece Zane Sapnova un piedalījās arī draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis. Sinodē tika pieņemta jaunā LELB Satversme,ievēlēti divi jauni bīskapi – Liepājas diecēzē – Pāvils Brūveris un Daugavpils diecēzē – Einārs Alpe. Tika lemts par mācītāju atalgojuma palielināšanu, uzklausīti komisiju, revidentu un LELB mācību iestāžu – Lutera akadēmijas un sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolas jauno vadītāju ziņojumi.
• Sākoties vasaras sezonai, baznīca atkal ir atvērta apmeklētājiem. Baznīcā dežurēs draudzes locekļi, durvis būs atvērtas katru dienu, izņemot pirmdienas, no plkst.11.00 līdz plkst. 16.00. Laipni gaidīti visi !
• 8.  jūnijā svētdienas skolas bērni devās ikgadējā vasaras ekskursijā – šoreiz uz Tērveti. Ekskursija tika organizēta kopā ar Kandavas sv. skolas bērniem. Kandavnieki vispirms izstaigāja un iepazinās ar Jaunpili, tad visi kopā devas uz Tērveti.(            )
• 1. jūlijā pēc Dievkalpojuma „Namiņā” draudze rīko ģimeņu pēcpusdienu. Šīs pēcpusdienas mērķis ir sadraudzības veidošana un kopšana ģimeņu starpā, kopīga mācīšanās priecāties un pavadīt laiku kopīgi. Aicināti visi draudzes locekļi un viņu ģimenes, tai skaitā bērni!
Lūdzam sagatavot nelielu priekšnesumu – dziesmu, teatrālu uzvedumu vai spēli, rotaļu, deju.
Līdzi ņemiet, lūdzu groziņu un vēlmi kopt sadraudzību!
   Zane Sapnova, draudzes locekle

Augusts 2007

Lai priecājas visi, kas tveras pie Tevis
      Ps 5:12
 
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.


Skolēnu projekts – svētība arī baznīcai.

„Kas ir mūsu dianišķā maize? Luters māca, ka viss, kas nepieciešamsmiesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulātais draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticami kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi, un tā joprojām. Arī soli baznīcā ir mūsu dienišķā maize!”, šādi dievkalpojumu 5. jūlijā, jauno baznīcas solu iesvētīšanas dienā, iesāka mūsu evaņģēlists Jānis Smilgainis, mācītāji Andris Krauliņš un Raimonds Mežiņš.
It kā nemanot, pa diviem, pa četriem katru gadu tie radās arvien vairāk padomjlaika veco kinozāles krēslu vietā. Un tā 5. jūlijā noslēdzās darbss, ko 7 gadus darīja skolēni no Vācijas Reinharda Dreijera vadībā un Jaunpils vidusskolas skolēni skolotājas Dzintras Abersones vadībā.
7 gadus jūnijā savā brīvajā laikā projekta ietvaros bērni izdarīja lielu un svētīgu darbu, izgatavoja pēc vaco baznīcas solu parauga 18 jaunus solus un nokrāsoja tos – pavisam 126 sēdvietas.
Tā ir dāvana Jaunpils draudzei, saviem vecākiem un arī sev. To viņi varēs stāstīt vēl saviem bērnu bērniem – lūk, tos solus es arī gatavoju! Lai Dievs svētī bērnus un viņu skolotājus, kuri saskatīja šo mūsu lielo nepieciešamību. Vācu skolotājs Reinhards Dreijers šajos gados atveda uz Latviju ap 60 vācu bērnu, rādījis Latviju, mūsu kultūru, pratis izskaidrot, cik nepieciešami ir soli baznīcai.
Soli nokrāsoti gaiši pelēki un dara baznīcu skaistāku un mājīgāku.
Šajā dienā dievnams bija pilns ar jauniešiem un tas bija brīnišķīgi – skolēni pašu gatavotajos solos svētbrīdī!
P_rojekta vadītājus – gan Reinhardu Dreijeru, gan mūsu Dzintru Abersoni sevišķi sirsnīgi sveica pagasta vadība, pils un muzeja darbinieces, draudzes locekļi, skolotāji – tas bija „paldies”par padarīto darbu.
Pēc tam sekoja ielūgums pie bagātīgi klāta galda visiem klātesošajiem.
   Laima Zariņa, draudzes locekle

Novembris 2007

Jēzus saka: „ES esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.”

      Jņ. 14: 6
 

 

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• Svētdienā, 7.oktobrī visa latvijas luteriskā baznīca svinēja Pļaujas svētkus, arī Jaunpils draudze. Tie ir pateicības svētki, kuros baznīcas ļaudis pateicas Dievam par dāvāto svētību un tās nestajiem augļiem. Pļaujas svētkos ļaudis bieži nes uz baznīcu pašu sarūpētus augļus, dārzeņus un maizes kukulīšus, tos novieto pie altāra. Paldies Sarmītei Grīnfogelei un citām draudzes sievām, kuras bija skaisti izrotājušas baznīcu uz svētkiem. Pļaujas svētkos piedalījās arī draudzes svētdienas skolas bērni, kuri pēc īsas evaņģēlista Jāņa uzrunas un lūgšanas devās uz „Namiņu”, lai svinētu svētdienas skolas sākumu un piedalītos pirmajā nodarbībā. Šogad sv. Skolā mācīsies 13 bērni skolotājas Laimas vadībā, skolotāja Velta mācīs dziesmas.
Zane Sapnova, draudzes locekle

• 13. oktobrī  draudzes locekļi, kuri aktīvi piedalās draudzes darbā, brauca ekskursijā – sākumā uz svinīgo bīskapu konsekrēšanas dievkalpojumu Doma baznīcā, tad – uz Rundāles pili.
Ekskursija tika apsolīta un ļoti gaidīta, kā dāvana tiem, kas draudzē ar kādu darbiņu kalpo. Pārsteigums bija apmeklēt Doma baznīcu, jo daudzi tur bija pirmo reizi. Mūzikas skaņas, koru dziedājums, Dieva vārds – tā bija lielākā un labākā dāvana.
Ekskursija turpinājās uz Rundāles pili. Ļaužu daudz – visi steidzas redzēt ko neparastu; tur tiešām arī bija daudz kā neparasta.. Arī agrākos laikos –pirms simts un divsimt gadiem bija bagāti ļaudis, kuri valdīja un savu slavu krāja uz nabadzīgo cilvēku rēķina. Bet mūsu tautā vienmēr ir bijuši ļoti apdāvināti mākslinieki, kas radījuši brīnumskaistus, unikālus un pārsteidzošus mākslasdarbus, kas labi saglabājušies lidz šodienai. Kur šie mākslinieki radās? Radošās dāvanas katram cilvēkam, lielākas vai mazākas dod Dievs pēc sava prāta, lai cilvēki ar tām kalpotu viens otram. Pārdomāsim, kam un kādā veidā mēs kalpojam ar savām dāvanām?
Pa autobusa logu vērojām rudens ainavas. Secinājām – vislielākais mākslinieks ir pats Dievs, salikdams kokos tik skaistas krāsas – katrā gada laikā savas, nepārspētas.Šī bagātā panorāma pret debess zilgmi, rudens noskaņā pārņēma un pakļāva ar savu skaistumu visus. Paldies par ekskursiju visi, kas piedalījās.
 Velta Auziņa, draudzes locekle
• Tuvojas adventa laiks. Luterisma mantojuma fonds sadarbībā arLELB virsvaldi izdevis „Adventa kalendāru” bērniem. Tas ir neliels krāsains žurnāliņš, kurā ievietoti uzdevumi, nelieli tekstiņi un krāsainu zvaniņu attēli, kurus izgriežot var veidot krāšņu rotājumu. Kalendārs palīdz bērniem sagaidīt priecīgos Kristus dzimšanas svētkus un stāsta par tiem. Kalendārs pieejams draudzes grāmatu galdā.
• Svētdien,18. novembrī plkst. 10.00 baznīcā Latvijas proklamēšanas dienas svētku dievkalpojums.

Ikvienam būs nākt ar savu dāvanu rokā pēc tās svētības, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev devis.            5. Moz. 16:17