Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb43.jpg

Draudzes ziņas 2010

Novembris 2010

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis.
Ps 34:19

Ciemos Baldonē
Septiņos gados tikai vienu reizi Reformācijas jeb ticības atjaunošanas svētki - 31.oktobris ir svētdienā. Šoreiz svētkus svinējām kopā ar Baldones ev.lut. draudzi viņu baznīcā Baldonē. Kopīga draudzes ekskursija rudenī nu jau ir izveidojusies par jauku tradīciju. Arī tas, ka ciemojamies pie kādas draudzes un piedalāmies viņu dievkalpojumā, nav pirmo reizi. Ekskursijā tika visi, kas vēlējās – gan jauni, gan veci, gan bērni, diena bija skaista, saulaina un silta. Laicīgi aizbraukuši Baldonē, pirms dievkalpojuma aizgājām līdz slavenajam sēravotam Ķirzaciņa. Svētku dievkalpojumā piedalījās gan Baldones draudzes jaunieši ar savu priekšnesumu, gan mūsu draudzes ansamblis ar dziesmām. Mācītājs Jānis Smilgainis uzrunāja bērnus, bet Rolands Eimanis aicināja visus pārdomāt par ticības atjaunošanu savā dzīvē. Pēc dievkalpojuma sekoja sadraudzība – kopā dzērām tēju, kafiju un pārrunājām mūs vienojošās lietas. Mājupceļā devāmies priecīgi un gandarīti. Paldies Veltai par ekskursijas organizēšanu un šoferītim Stasim par vizināšanu!

 Svētdienas skola.
Svētdienas skolā mācības ir uzsākuši desmit bērni. 10. novembrī bērni un skolotājas pulcējās uz pirmo nodarbību. Svētdienas skolu, kā jau iepriekš, vadīs skolotāja Laima, bet nodarbības veidos arī Diāna, Austra un Sofija. Pašlaik nodarbības notiek baznīcas sakristejā, cerams, ka drīz varēsim nodarbībās pulcēties mums piešķirtajā telpā sporta namā. Bērni, tāpat kā citus gadus, kopā ar visiem piedalās dievkalpojuma sākumā, pēc ticības apliecības un mācītāja uzrunas bērniem viņi dodas uz savu nodarbību.

Altāra restaurācija.
25. oktobrī tika publicēti LKKF 2010. gada trešā konkursa rezultāti, Jaunpils draudzes projekts – altāra restaurācijas turpinājums ir atbalstīts, tam ir piesķiti 900,00 Ls. Paldies Dievam, kas svētī šo darbu!

Ērģeles.
Ērģeļu būvnieks Jānis Kalniņš ir pabeidzis baznīcas vēsturisko ērģeļu izpēti, un iesniedzis draudzei Jaunpils baznīcas ērģeļu restaurācijas programmu. Šī programma sastāv no vēsturisko ziņu apkopojuma, ērģeļu tehniskā raksturojuma, saglabājušos daļu apraksta un ērģeļu rekonstrukcijas plāna. J.Kalniņš raksta: Tā kā saglabājušās detaļas faktiski ir ērģeļu drupas, M.Krēsliņa (Jaunpils baznīcas ērģeļu autors, pirmais profesionālais latviešu ērģeļbūvnieks) instrumenta rekonstrukcijas lietderība un iespējas jāapskata no vairākām pusēm, arī konfrontējot ar jaunu ērģeļu būvi vai lietotu ērģeļu iegādi...Vēršu uzmanību uz to, ka pirms ērģeļu projekta realizācujas uzsākšanas jāizveido darba grupu, kurā ietilpst pasūtītāja pārstāvji, speciālisti – ērģelnieki- un ērģeļu eksperti. Darba grupā vispirms noteikti jāānalizē visi trīs iepriekš minēti varianti un jābūt skaidrībā par konsekvencēm katrā variantā, tālāk darba grupa organizē un uzrauga darba procesu.

Diakonija.
Namiņā ir jauns drēbju pievedums. Paldies novada domei par piesķirto transportu, paldies palīgiem, kas nesa un cēla smagās kastes! Paldies arī Talsu diakonijas vadītājai Vijai, ar kuras gādību mēs šīs drēbes varam saņemt. Drēbes tiek dalītas bez maksas trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00, tikai ņemiet vērā, ka nākot silti jāsaģērbjas, jo namiņš netiek kurināts.

Baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.
Draudzes padome ir nolēmusi izdarīt baznīcas ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju. Pirmo posmu, kas ietver ēkas vizuālu apsekošanu, līdzšinējo būvpasākumu vērtējumu, konstruktīvā stāvokļa vispārēju vērtējumu un rekomendācijas tālākiem atjaunošanas un saglabāšanas pasākumiem (jumta remontam, sakristejas rekonstrukcijai (jumta telpas un sanitārā mezgla izbūvei), dienvidu sienas durvju atvēršanai un zemes līmeņa pazemināšanai) paredzēts veikt līdz šī gada beigām. Darbu izpilde uzticēta sertificētam un pieredzējušam arhitektam Ilmāram Dirveikam. Pamatojoties uz šo izpēti, varēs izstrādāt remonta un rekonstrukcijas projektus, kā arī piesaistīt nepieciešamos līdzekļus.

Zane Sapnova, draudzes locekle

Septembris 2010

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts.
(Jes 53:5)

Svētdien, 15. augustā pēc dievkalpojuma notika pilnsapulce, kurā tika ievēlēta draudzes padome un revidenti. Sapulces sākumā draudzes pagaidu pārvaldes priekšnieks M.Ķergalvis nolasīja pārskatu par pagājušo, 2009. gadu, nominācijas komisija iepazīstināja ar vēlēšanu kandidātiem. Tika ievēlēti 10 padomes locekļi un 3 padomes kandidāti, kā arī 3 revidenti. Pēc vēlēšanām notika pirmā padomes sēde, kurā tika izvēlēts draudzes priekšnieks – Mārtiņš Ķergalvis - un valde. Jaunā draudzes padome LELB Virsvaldē tika apstiprināta, Pļaujas svētkos notiks jaunās padomes amatā ievešana.
28. augustā Jaunpils pagasta kapu svētkos dziedāja draudzes ansamblis Veltas Auziņas vadībā un mākslinieks Uldis Leiškalns. Pirms šiem jau tika nodiedāti kapu svētki Džūkstes, Irlavas, Zebrenes un Bikstu pagastu kapsētās, daudzviet cilvēki bija atsaucīgi un pateicās par skaistajām dziesmām. Ansamblim un mācītājam gan brīžiem nebija viegli karstumā vai lietū un vējā dziedāt un runāt piecās vietās pēc kārtas, bet apziņa, ka šādā veidā tiek sludināts Dieva vārds cilvēkiem, kas reti sastopami baznīcā un gandarījums par paveikto atsvēra grūtības.
            Zane Sapnova, draudzes locekle

Oktobris 2010

Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi un spēku.
Ps 138:3

Pļaujas svētki.
Svētdien, 3.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojumā tika ievesta amatā jaunievēlētā draudzes padome un revidenti. Ciemos bija atbraukušas mācītāja Krista Huncingere no Vācijas Ziemeļelbas Misijas centra un kopā ar viņu LELB Ārlietu komisijas vadītāja Rita Brūvere.Pēc sprediķa, kurā mācītājs Jānis Smilgainis aicināja pārdomāt katram par savu kalpošanas darbu draudzē, padomes locekļi un revidenti pie altāra deva svinīgu solījumu Dieva un draudzes priekšā pildīt savu amatu saskaņā ar LELB mācību un Satversmi. Pēc dievkalpojuma draudze pulcējās kopīgai sadraudzībai.

alt
Jaunā draudzes padome

Altāra restaurācija
Katrs, kas kaut reizi ir bijis Jaunpils baznīcā, noteikti atcerēsies krāšņo altāri un kanceli, ko pirms 360 gadiem darināja Tobiasa Heinces darbnīcā. Altāra retabls veidots mākslinieciski daudzveidīgs, ar neparastiem ornamentu savijumiem, daudzām skulptūrām, no kurām piecas nav saglabājušās. Altāris un kancele ir Kurzemes sakrālās kultūras izcilāko vērtību vidū, tiem ir piešķirts kultūras pieminekļu statuss. Diemžēl pašlaik tie ir ļoti sliktā stāvoklī - altāra retabla izpētē atklājās, ka dekoratīvi konstruktīvās daļas un dekoratīvie kokgriezumi ir mehāniski bojāti, ir koksnes zudumi, zem krāsojuma koks ir bojāts – izdēdējis, mīksts, vietām to satur korodējušas naglas. Uz koka virsmas vērojams mikrobioloģisks piesārņojums. Dekoratīvo elementu kokgriezumos pavērušās gandrīz visas līmējuma šuves, bojājumi laika gaitā novērsti ar naglu palīdzību. Oriģinālais krāsojums bijis polihroms, melni brūns, zeltīts un apsudrabots ar košiem daudzkrāsainiem akcentiem, vēlākos laikos tas notīrīts un pārkrāsots ar baltu, pelēku un bronzas krāsu, kas vietām lūp nost veselām plēksnēm. Restaurācija nepieciešama, lai apturētu altāra, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tālāku bojāšanos, kā arī lai to atjaunotu iepriekšējā veidolā – autora iecerētajā krāsojumā un papildinātu ar no jauna izgrieztām skulptūrām zudušo vietā.Pirms desmit gadiem draudze nolēma restaurēt altāri, darbu pie Mozus skulptūras un sānu dekoratīvajiem elementiem sāka restauratore A.Podziņa un A.Bjalkovskis. Mozus skulptūrai tika noņemta krāsa, daļēji tika attīrīti arī sānu dekori. Darbi atsākās 2009. gada beigās, 2010. gada sākumā tiek izdarīta Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīta altāra retabla polihromijas papildus izpēte, darbus veic polihromijas un zeltījuma restauratore Ilga Galviņa, kokgriezumu restaurators vecmeistars Vilnis Līdaka. Tika nolemts atjaunot polihromiju, par pamatu ņemot Zlēku baznīcas ļoti līdzīgā altāra krāsojumu. Šī restaurācija ir lēns, rūpīgs un smalks darbs, ko veic labākie Latvijas speciālisti, tas maksā dārgi, piemēram, zelts, ko klāj uz sānu dekoriem, izmaksā Ls 400. Kopš 2009. gada VKKF restaurācijai ir piešķīris 1800 Ls, par šo naudu ir veikta polihromijas papildu izpēte un attīrits, nogruntēts viens saņu dekors, pārlīmētas līmējumu vietas, izgrieztas trūkstošās detaļas.
  Pirms divām nedēļām nolēmu aicināt pazīstamus cilvēkus, draugus un radus ziedot altāra restaurācijai. Dievs svētīja šo nodomu un savākti ir 1124 lati. Paldies visiem, kas ziedoja – Gunvaldim Sproģim par 50 latiem sānu dekora eņģeļa spārna rekonstrukcijai, draudzei, kas Pļaujas svētku dievakalpojumā kolektē, iepriekš aicināti atbalstīt altāra restaurāciju, saziedoja kopīgi 74 latus, un Mārim Fenhānam, kas ziedoja 1000 latus.
  Šis pēdējais lielais ziedojums bija pārsteigums un ticības stiprinājums visiem. Māris stāstīja, ka piedalījies loterejā, nodomādams, ka iespējamo vinnestu ziedos. Laimests bija 1000 lati, kurus viņš nodeva draudzei.
  Saziedotā nauda dos iespēju līdz galam atjaunot sānu dekorus, apzeltīt un apgleznot tos. Ir cilvēki, kas apšauba šīs restaurācijas nepieciešamību, uzskatot, ka tas ir pārlieku dārgi – kopējā summa var sasniegt ap 25 000 latu – ir arī tādi, kam tas vienkārši ir vienaldzīgi. Gribu viņiem iebilst, ka Jaunpils baznīcas altāris ir viena no vislielākajām senajām kultūras vērtībām Jaunpilī, tas arī ir un būs visskaistākais, pēc manām domām, kas vispār Jaunpilī ir.
  Tā ir visas Jaunpils bagātība, tādēļ aicinu katru apdomāt iespēju un ziedot šim restaurācijas darbam. To var izdarīt, parskaitot naudu uz draudzes kontu kā mērķa ziedojumu altāra restaurācijai, rekvizīti:

Jaunpils ev. lut.draudze, Baznīca, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
LV-3145, reģ.nr. 90001083634, konts Swedbank LV57HABA0551008334007,

vai arī svētdienā, pēc dievkalpojuma pie draudzes kasieres.

Gaidām Jūs svētdienas skolā!
Svētdien, 10. oktobrī svētdienas skola uzsāks darbu. Aicināti uz dievkalpojumu bērni ar vecākiem, notiks pirmā nodarbība. Svētdienas skolu vada skolotāja Laima Zariņa, nodarbības – jaunās skolotājas Austra Smilgaine un Sofija Zāgmane.

Zane Sapnova, draudzes locekle

Augusts 2010

Svētdien, 15. augustā pēc dievkalpojuma notika pilnsapulce, kurā tika ievēlēta draudzes padome un revidenti. Sapulces sākumā draudzes pagaidu pārvaldes priekšnieks M.Ķergalvis nolasīja pārskatu par pagājušo, 2009. gadu, nominācijas komisija iepazīstināja ar vēlēšanu kandidātiem. Tika ievēlēti 10 padomes locekļi un 3 padomes kandidāti, kā arī 3 revidenti. Pēc vēlēšanām notika pirmā padomes sēde, kurā tika izvēlēts draudzes priekšnieks – Mārtiņš Ķergalvis - un valde. Vēlēšanu rezultāti tika nosūtīti LELB Virsvaldei apstiprināšanai, pēc apstiprināšanas notiks jaunās padomes amatā ievešana.

Maijs 2010


Jēzus sacīja: „Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.” 
Mk. 2:17Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• Draudzes svētdienas skolas mācību gads tuvojas nobeigumam. Mātes dienā, 9. maijā bērni dievkalpojumā dziedās sagatavotās dziesmas un saņems apliecības par svētdienas skolas apmeklējumu. Mācības turpināsies vasaras svētdienas skolā, kur nodarbības, iespējams, vadīs trīs jaunās svētdienas skolotājas – Diāna, Sofija un Austra.
• Pašlaik katru svētdienu pēc dievkalpojuma notiek iesvētes mācības, kuras apmeklē 10 cilvēki, iesvētības būs 30.maija svētdienas dievkalpojumā.
• Draudze piedalījās biedrības „Jaunpils RAC „Rats”” sadarbībā ar nīderlandiešu fondu KNHM un Jaunpils novada domi veidotajā konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un ieguva atbalstu iesniegtajam projektam „Jaunpils baznīcas priekštelpas un ieejas celiņa labiekārtošana” Ls 350. No 1. maija līdz 20. septembrim plānots nomainīt ieejas celiņa un baznīcas priekštelpas grīdas segumu.
• Noris altāra restaurācijas darbs. Restauratore Ilga Galviņa un kokgriezējs Vilnis Līdaka sagatavojuši altāra sānu dekorus gruntēšanai, zeltīšanai un polihromijas atjaunošanai. Ja 6. maijā iesniegtais projekts VKKF restaurācijas turpināšanai tiks atbalstīts, sānu dekori drīz iegūs savu sākotnējo, pirms 400 gadiem iecerēto un izveidoto izskatu.


      Zane Sapnova, draudzes locekle

Jūnijs 2010

Kā gans Viņš ganīs Savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus Savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās avju  mātes.
 Jes.40:11


 
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

Mātes dienā, 9. maijā svētdienas skolas bērni svinēja mācibu gada noslēgumu. Dievkalpojumā visi varēja priecāties par dziesmiņām, ko bērni iemācījušies kopā ar skolotāju Veltu. Skolotāja Laima sveica bērnus, kuriem bijušas dzimšanas dienas, visi saņēma arī pārsteiguma davaniņas.

16. maijā Jaunpils draudzē ciemojās Ugandas bīskaps Džeralds. Jau otro reizi draudze varēja klausīties viņa sprediķi; pirmo reizi bīskaps Džeralds mūs apciemoja pirms diviem gadiem. Viņš stāstīja, ka ļoti grūti ir saņemt atļauju  no Āfrikas atbraukt uz Eiropu, un tas ir arī dārgi. Sprediķī bīskaps uzsvēra, ka Kristus dara cilvēku par jaunu  un brīvu radījumu. Sprediķis bija ļoti spēcīgs un sirsnīgs, bīskaps Džeralds stāstīja arī par Daniēlu, kuru, iemestu bedrē pie lauvām, Dievs sargāja tā, ka viņš varēja mierīgi gulēt. Meiteņu ansamblis dievkalpojumā dziedāja dziesmas, kurām pavadījumu spēlēja Velta uz sintezatora un ritmu uz afrikāņu bungām bungoja arībīskaps Džeralds un mācītājs Jānis. Dievkalpojuma laikā saziedotā nauda tika dāvināta Ugandas atraitņu un bāreņu  namam, kur luterāņu baznīcas apgādībā dzīvo ap 400 cilvēku, kas pazaudējuši ģimenes apgādniekus nesenajā pilsoņu karā.
Zane Sapnova, draudzes locekleIesvētības Jaunpils baznīcā.


Jau gandrīz par tradīciju ir kļuvis, ka Trīsvienības svētkos Jaunpils baznīcā notiek kristības un iesvētības. Arī šogad nedēļu pēc Vasarsvētkiem, 30.maija saulainajā rītā, pie baznīcas bija vērojama lielāka rosība kā citkārt. No tuvienes un tālienes ceļu mērojuši ļaudis, lai ar ziediem sveiktu savus mīļos, kuri šodien dos solījumu Dieva un draudzes priekšā dzīvot kristīgu dzīvi. Pie sakristejas sapulcējušies visi vienpadsmit jauniesvētāmie, kuri jau kopš februāra gandrīz katru svētdienu pēc dievkalpojuma apguva kristīgās ticības pamatus. Dažiem pamudinājums iesvētīties ir vēlme laulāties baznīcā, cits gatavojas pildīt krustvecāku amatu. Sirdīs valda satraukums, jo iesvētes mācībās apzināts, cik šis notikums liels un nozīmīgs. Tomēr uztraukumu palīdz pārvarēt tas, ka iepriekš ir bijusi iespēja būt kopā ne tikai mācībās, bet kopā ir paveikts kāds nozīmīgs praktisks veikums.

Gandrīz visi atsaucās mācītāja aicinājumam apliecināt savu ticību ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un tā muzeju nakts priekšvakarā iesvētāmo grupa pulcējās uz talku baznīcā. Ļoti bēdīgā stāvoklī bija sienu krāsojums baznīcas altāra daļā, vietām krāsa mitruma dēļ nolobījusies, pirms vairākiem gadiem mainīti radiatori, un atklājušies nešpaktelēti un iepriekš nekrāsoti laukumi. Iepriekšējo reizi krāsojums ticis atjaunots pirms apmēram astoņiem gadiem, sen pienācis laiks to darīt atkal. Vispirms bija jānotīra vecā krāsa, tad sienas tika špaktelētas, gruntētas un visbeidzot vairākas reizes krāsotas. Neiztika arī bez starpgadījumiem, sienas bija mitras, baznīca bija intensīvi jāvēdina, lai mūri iesiltu un nožūtu. Dievu lūdzot un cītīgi strādājot, visi var būt gandarīti par paveikto.

Nu, svētku dienā glīti saposušies, iesvētāmie var dot iesvētes solījumu skaisti uzpostā dievnamā. Arī piemiņas fotogrāfijas pie altāra atgādinās par kopīgi piedzīvoto.

P.S. Ir sākusies arī jauna iesvētību nodarbību grupa, interesentiem sīkāka informācija ir pieejama pie draudzes mācītāja Jāņa Smilgaiņa, svētdienās pēc dievkalpojuma vai trešdienu pēcpusdienās baznīcas sakristejā vai pa telefonu 29294912.
Mācītājs Jānis Smilgainis
 

Ceļš uz iesvētībām.
 

Bija sniegota ziemas diena, kad sazvanīju Jaunpils Evaņģēliski Luteriskās baznīcas mācītāju Jāni Smilgaini. Es izstāstīju par vēlmi kristīties un iesvētīties, jo vasarā mums plānotas laulības. Sarunājām tikties kādā svētdienas dievkalpojumā, lai visu pārrunātu.

Pirms tikšanās bija neliels uztraukums un galvā bija daudzi jautājumi: kā būs? Vai mācītājs piekritīs veltīt laiku un mācīt tikai diviem cilvēkiem? Vai mēs varēsi apvienot mācības ar darbu?

Prieks bija, kad mācītājs piekrita mūs mācīt mums ērtā laikā.

Tad sākās mūsu ceļš pretī iesvētībām. Apmeklējām svētdienas dievkalpojumus, pēc kuriem turpinājām iesvētes mācību. Sākumā likās, ka būs garlaicīgi, kā jau vairums jauniešiem liekas...Bībele, baznīca, dievkalpojumi asociējas ar vecām tantiņām, kas katru svētdienu skrien uz baznīcu! Nemaz nē! Mācītājam Jānim lieliski izdevās pasniegt un mācīt Dieva vārdu, ar piemēriem no dzīves, kā arī neizpalika pa kādai anekdotei.

Mūs apmierināja taktika, kā mācītājs mūs māca. Katru reizi izvērtās aizraujošas diskusijas par kādu tēmu –arī par vēsturi un mūsdienu atklājumiem par Kristu.

Neizpalika arī filmas par Jēzu un M. Luteru, mācītājs mums tās deva noskatīties uz mājām...Arī pēc baznīcas, braucot mašīnā uz mājām, mēs turpinājām apspriest un aizrautīgi diskutēt par iesākto tēmu. Bieži pēc iesvētes mācības jutāmies pacilāti un ar labu garastāvokli....likās jocīgi...,it kā kāda gara vai spēka ietekmē. Jutāmies „tīri”.
 

Ritot laikam mums pievienojās vēl daudzi jaunieši, kuri vēlējās kristīties un iesvētīties. Pārsteidza tas, ka beigās mēs ,iesvētāmo skaits ,bijām 11. Pa šo laiku mēs sadraudzējāmies ar pārējiem jauniešiem. Sevišķi mūsu satuvināja un draudzību nostiprināja pēc mācītāja ierosinājuma noorganizētā talka, - visu spēkiem nolēmām nokrāsot baznīcas sienas pie altāra. Pēc svētīgi padarītā darba bija liels gandarījums, jo mūsu darbs priecēs daudzus baznīcas apmeklētājus ilgus gadus.
 

Pienāca arī ilgi gaidītā kristību un iesvētības diena. Bija skaista 30. maija diena – tieši manā dzimšanas dienā! Sarunājām pulcēties sakristejā – visiem bija manāms uztraukums, kā nekā šodien tiksim uzņemti par Kristus Baznīcas locekļiem! Mācītājs noskaitīja lūgšanu un mēs, baznīcas zvaniem skanot, devāmies iekšā. Mūs, kājās stāvot un dziedot, sagaidīja baznīcas draudzes locekļi un sveicēju pulks – Dievkalpojums varēja sākties!

Pēc svinīgā dievkalpojuma, tēvs paziņoja, ka :”beidzot esat kļuvuši par „pilnvērtīgiem” cilvēkiem.” – kristīti un iesvētīti!
 

Tāpēc vēlos pateikties mācītājam Jānim par mūsu ticības stiprināšanu. Un aicināt jebkuru, kas nav vēl kristīts un iesvētīts kļūt par „pilnvērtīgiem” cilvēkiem!
 Agnese un Normunds


Februaris_Marts2010

Ikviens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir bez Dieva; tam, kas paliek šinī mācība, ir Tēvs un Dēls.
2.Jņ. 9

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

PRIECĪGAS LIELDIENAS – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS!
Dievkalpojumi Lieldienu laikā –piektdien, 2.aprīlī, Lielajā piektdienā– plkst. 10.00
svētdien, 4.aprīlī, Lieldienās - plkst. 10.00


Vai viss ir tā, kā izskatās?
Mēs esam no Dieva; kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu.
1.Jņ.4:6
      Grēku nožēlas svētība un atgriešanās brīnums – tas viss nāk no mūsu Pestītāja. Šo un citas atziņas varējām klausīties Irēnas Bindemanes lekcijā 24. februārī biedrībā „Rats”. Irēna ir Siguldas ev. lut. draudzes diakonijas vadītāja, kalpojusi arī misijā „Pakāpieni”. Viņas stāstītais, dzīvās un spēcīgās liecības apstiprina Jēzus Kristus klātbūtnes nepieciešamību ikvienā dzīves situācijā, it īpaši tagad, kad aizvien grūtāk kļūst izvērtēt, kas labs, kas slikts; daudzi iekrīt slazda valgā – televīzija un radio piedāvā visu ko, tajā skaitā arī austrumu reliģijās pamatotas mācības, ekstrasensu, dziednieku pakalpojumus – tie visi apsola brīvību no depresijas, no atkarībām, sola uzlabot attiecības ģimenē un darbā, kā arī finansiālu labklājību. Neaizmirsīsim, ka par katru pakalpojumu nāksies maksāt ne vien naudā, bet pavisam dramatiski – kā to liecina Irēnas Bindemanes pieredze – cilvēks nonāk murgu, lāsta un atkarības gūstā, kas robežojas ar ārprātu. Ja cilvēkam nav Kristus spēcīgās aizsardzības, viņš ir neaizsargāts pret ļaunā uzbrukumiem. Tikai grēku nožēla, kristība un dzīve ticībā kopā ar Dievu var dzēst okulto spēku iedarbības sekas un atbrīvot cilvēku no šīs varas, kas ir ļoti reāla un iedarbīga.
      „Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai Jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsas pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.”Efes.6:11-12
      Aija Zāgmane draudzes locekle
                                   
• Šī gada 27. februārī Jaunpils draudzes "Namiņā" notika kārtējais Jauniešu vakars kopā pulcējoties Saldus, Lestenes un Jaunpils draudzes jauniešiem. Katrs bija mīļi aicināts. Sanācām diezgan daudz - ap 20 jauniešu.
Sākām vakaru ar slavēšanas dziesmām.To pirmie atklāja Edgars un Ieva no Saldus, ieskandinot Namiņu ar melodiskām slavas dziesmām ģitāru pavadībā. Tālāk stafeti pārņēmām mēs - jaunpilnieki un ikviens droši dziedāja līdz. Pēc slavēšanas klausījāmies un aktīvi piedalījāmies mācītāja Jāņa Smilgaiņa lekcijā par draudzību, kas vairāk izvērsās kā diskusija starp jauniešiem. Ieguvām daudz vērtīgas atziņas, par to kāds un kas ir īsts draugs.
Pēc lekcijas pasēdējām pie tējas, pacienājāmies ar cepumiem un devāmies spēlēt spēles. Kopīgi slavējot atvadījāmies vienojoties kopīgā lūgšanā ar ticību satikties atkal.
Sofija Zāgmane draudzes locekle

• 25. decembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīra Jaunpils draudzei Ls 500,00 altāra retabla restaurācijas turpināšanai.
• 2. un 16. martā baznīcā strādāja ērģeļbūvnieks Jānis Kalniņš, uzsākot baznīcas ērģeļu izpēti, kurai sekos restaurācija.
• 3. martā baznīcā viesojās restauratore ilga Galviņa un kokgriezējs Vilnis Līdaka, turpinot altāra retabla izpēti
Zane Sapnova, draudzes locekle

Janvāris 2010

Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.
Ps.127:1


Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: Jo Viņš ir labs un Viņa mīlestība ir mūžīga.
Ezr. 3:11

 Šis teikums no Rakstiem, Ezras grāmatas, stāsta par senu notikumu- trimdā aizvestā Jūdu tauta atgriezās Jeruzālemē un sāka atjaunot savu galveno dievnamu – Jeruzālemes templi. Ielikuši pamata akmeni, viņi dziedot slavēja Dievu tādēļ,” ka Tā Kunga nama pamati ir likti”(turpat). Ziemassvētku laiku Jaunpilī var salīdzināt ar šo notikumu divu iemeslu dēļ: tika sagaidīta un svinēta Kunga Kristus, kuru Raksti dēvē par baznīcas stūrakmeni un pamatu, dzimšanas diena; svinot šos svētkus, notika vairāki skaisti koncerti, kuros mākslinieki atskaņoja slavas dziesmas Dievam.
 Lielu prieku deva Dobeles pilsētas kultūras nama jauktā kora „Viesturzeme”  koncerts diriģentes Māras Rozentāles vadībā un vijolnieču Artas Liepas un Sandijas Veselovas, klarnetista Edvarda Tensona sniegums 13.decembrī, baznīcā pēc dievkalpojuma.
 20. decembrī varējām klausīties koncertu „Ziemassvētku Roze”, kurš tika organizēts sadarbībā ar Jaunpils kultūras namu, ev. lut. draudzi un LELB Virsvaldi. Paldies visiem, kuri atbalstīja šo notikumu ar naudas ziedojumu! Brīnišķīgi skanēja Lorijas, Ivara Cinkusu un Jaunpils jauktā kora balsis, Uģa Prauliņa mūzika radīja īstu svētku sajūtu.
 Jau par tradīciju kļuvušais vokālās grupas „Vocalica” koncerts A. Plezera vadībā 23. decembrī no jauna pārsteidza ar seno skaņdarbu dzīvu, dažādu skanējumu. Mācītājs J.Smilgainis pateicības vārdos pēc koncerta dziedātājus salīdzināja ar eņģeļiem, kas slavē Dievu, šis salīdzinājums labi atspoguļo sajūtu, klausoties dziedājumus.
 
  Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24.decembrī pulcēja daudz ļaužu. Vēsti par Glābēja nākšanu, Kristus dzimšanu varēja klausīties skaisti izrotātā un sveču apspīdētā baznīcā. Paldies Jaunpils jauktajam korim par dziesmām!

 25. decembrī baznīcā Ziemassvētkus svinēja svētdienas skolas bērni kopā ar aktīvajiem draudzes ļaudīm. Bērni dziedāja, deklamēja dzejoļus, saņēma Ziemassvētku vecīša sagādātās dāvanas. Vēlāk visus vienoja kopīgs tējas galds.

 27. decembrī dievkalpojumā muzicēja Anna un Vineta Melderes no Mērsraga baptistu draudzes un Jānis Smilgainis(juniors).

 10. janvārī baznīcā strādāja restauratore Ilga Galviņa un kokgriezējs Vilnis Līdaka, turpinot altāra retabla izpēti.

 „Namiņā” ir jauns drēbju pievedums. Nāciet trešdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00!

Zane Sapnova, draudzes locekle