Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb37.jpg

Draudzes ziņas 2011

ziņas decembrī 2011

Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem.

Tit. 2:11 

„Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle ...”          Lk. 2:1-15

„Tas notika tai laikā..,” rakstīts 1917.gada norvēģu Bībeles tulkojumā. Šo izteikumu ir vērts iegaumēt, jo Ziemassvētku Evaņģēlijs runā par reāliem notikumiem. Ziemassvētki nav tikai Ziemas saulgrieži, kādus svinēja mūsu senči, nepazīdami evaņģēliju. Viņi tos svinēja kā ciklisku notikumu, kas atkārtojas gadu no gada. Pēc tam, kad ziemas tumsa ir visdziļākā un dienas visīsākās, laika ritējums pagriežas un dienas atkal kļūst gaišākas un garākas. Tā notiek ik gadu. Taču Ziemassvētku notikums ir vēsts par kādu notikumu „tai laikā”, kad valdīja ķeizars Augusts.

Pirmās ziņas mēs dzirdam no ķēniņa pils. No Augusta nāca pavēle, ka visā pasaulē jānotiek tautas skaitīšanai. Interesanti, ka ķeizara pavēle bija pilnīgā saskaņā ar Dieva plānu un nodomu. Dieva Dēlam bija jāpiedzimst Betlēmē. Ķeizars pieņēma lēmumu, un visiem bija jāpaklausa. Arī pašam ķeizaram bija jāseko Dieva plānam, pat ja viņš to neapzinājās.alt

Otrās ziņas vēsta par notikumu kādā Betlēmes kūtī. Marijai bija pienācis laiks dzemdēt un viņa laida pasaulē pirmdzimto Dēlu, ietina autiņos un ielika silītē. Cilvēku acīs šis notikums bija tik sīks un nenozīmīgs, ka to pieminēja tikai šajā necilajā pajumtē. Bet šos notikumus bija ievērojuši Dieva eņģeļi un ļoti priecājās: bija piedzimis Pestītājs!

Šis notikums bija lielākais un dižākais visā cilvēces vēsturē. Dieva Dēls bija nācis no mūžības un piedzimis no sievietes, kļūdams par mūsu Brāli. Eņģeļi Betlēmes laukos priecājās un dziedāja: „Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un Dievam uz cilvēkiem labs prāts.”

Trešās ziņas ieskanējās ganu sirdīs. Kad eņģeļi bija atgriezušies debesīs, gani cits citam teica: „Ejam tad nu uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot!”

Betlēmes notikumi ir neatkārtojami. Savukārt tam, kas notika ganu sirdīs, ir jāatkārtojas atkal un atkal – arī šajos Ziemassvētkos. Tad mums vārda tiešā nozīmē būs priecīgi Ziemassvētki un mēs redzēsim pasaules glābēju Jēzu.

K.F.Vislofs „Dienišķā maize”


Uzrunājošais klusums.

Klusums runā. Ziemassvētku nakts klusumā gani dzird eņģeļu vēsti .Kad rimstam pasaules trokšņiem, mums ir iespēja saņemt garīgu atklāsmi. Cilvēkam ir jāapstājas. Laiks neskrien, mēs paši skrienam. Ieklausoties sevī, nonākam pie patiesām vajadzībām. Finanšu krīze pasaulē un dabā pieaugošās katastrofas liek meklēt citu drošību. Sliktas ar mani notiek, ne tāpēc ,ka pasaule slikta, bet tāpēc, ka man no tā kaut kas jāmācās. Krīze neizbēgama slimības sastāvdaļa, kas nepieciešama lai atveseļotos.  Caur neskaitāmiem zaudējumiem ejam pretī , garīgiem ieguvumiem.

Ziemassvētku vēsts atklāj , ka tavas ilgas pēc drošības un miera sadzirdētas. Dievs mīlestība Jēzū Kristū nāk mūs glābt. Ziemassvētki ir apdāvināšana no debesīm. Labā ziņa, ka Dievs ir tuvu, Viņš dalās ar sevi .Viņš nav gaisma tuneļa galā, bet gaisma uz taviem ceļiem. Garīgā apgaismība atklāj, ka cilvēkam ir vairāk kā satveram rokās, vai aptveram ar prātu. Novērtēsim šo labumu pat visvienkāršākajās lietās.

 Mārtiņš Luters par dāvanām teicis, ka tās var salīdzināt ar zāļu lietošanu. Iedzerot, saņemam pestījošo apsolījumu, bet atveseļošanās nāk palēnām. Tāpēc būsim pacietīgi, ejot uz priekšu ar paļāvīgu ticību. Nebīsimies no likteņa pavērsieniem un nākotnes. Te vietā Ļeva Tolstoja vārdi” Jo vairāk dzīvo garīgi, jo neatkarīgāks no likteņa esi.”

Svētīgu Adventes pārdomu laiku un priecīgus Kristus dzimšanu!

Mācītājs Jānis Saulīte

 

Baznīcas altārī pēc restaurācijas atgriezies cilnis „Svētais vakarēdiens”. Paldies Otto fon Grotthusam, „Kurzemes bruņniecības fondam” un baronam Matiasam von der Rekem par ziedojumu šī ciļņa atjaunošanai!

alt

Žorža Siksnas un Tirkīza jauktā ansambļa koncerts


alt


alt

29.oktobrī Jaunpils baznīcā dziedāja Tirkīza jauktais ansamblis un Žoržs Siksna. Pirms koncerta uzrunu teica mācītājs Jānis Saulīte un par altāra restaurāciju stāstīja restauratore Ilga Galviņa. Ansamblis pirmo reizi uzstājās ar savu jauno garīgās mūzikas programmu, kurā bija iekļauti gan seni baznīcas korāļi, gan mūsdienu komponistu darbi.

Paldies visiem, kas atnāca un ziedoja altāra restaurācijai!

Tika savākti 189,2 lati, kurus nodeva restauratorei augšējās eņģeļa figūras kokgriešanai.


Draudzes ziņas oktobrī 2011

Kristū mums ir drošs prāts, un ticībā uz Viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Ef. 3:12

Ciemos pie Annenieku draudzes 1.oktobrī- Pļaujas svētku priekšvakarā- mūsu draudzes pārstāvji ciemojās Annenieku dievnamā. Annenieku baznīcai jubileja- 300 gadi, kopš tā celta. Vēsturiski Annenieku baznīca ir bijusi Jaunpils baznīcas filiāle.
Mūs sagaidīja gaiša, skaista, neliela baznīciņa, kuras altāris un kancele ļoti atgādina mūsējo, tikai tie ir mazāki izmēros. Viss ir atjaunots, jo kara un pēckara gadi nav saudzējuši arī kaimiņu baznīcu. Anneniekos 7.gadu kalpo mācītājs Guntars Lūsītis, kuram ir draudzes arī Tērvetē, Zaļeniekos un Augstkalnē. Pēc svētku dievkalpojuma, kuru vadīja bīskaps Pāvils Brūvers, Dobeles mācītājs prāvests Oskars Laugalis un Guntars Lūsītis, sekoja apsveikumi draudzei, pēc tam notika kopīga sadraudzība.
Katrā jubilejā kaut kas ir jādāvina. Mūsu draudze uzdāvināja sudrabeglīti, kuru iestādījām pie baznīcas. Lai aug un zaļo, priecē ļaudis Anneniekos un mūs arī, bet draudzei novēlējām trīs lietas – Dieva svētību, labu veselību un visur mīlestību lieliem un maziem draudzes locekļiem, veicot lielus un mazus darbus.
Laima

2.oktobrī svinējām Pļaujas svētkus. Pēc dievkalpojuma mācītājs Jānis Smilgainis pie sadraudzības galda pastāstīja par neseno ciemošanos Zviedrijā, māsu draudzē Vibi. Šinī dievkalpojumā mācītājs draudzē kalpoja pēdējo reizi, pašlaik ticības krīzes dēļ viņš ir atkāpies no kalpošanas un dievkalpojumus svētdienās vada pieaicināti mācītāji - Rudīte Losāne un Jānis Saulīte.
Tiek meklēts cits mācītājs, kurš pastāvīgi kalpos Jaunpils draudzē.


Zane

Koncerts

Jaunpils baznīcas altārī trūkst trīs eņģeļu figūru. Pēckara gados tās tika aiznestas un tagad pienācis laiks tās atjaunot. Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze sadarbībā ar Rīgas Brīvostu ielūdz Jūs uz
Žorža Siksnas un
Tirkīza jauktā ansambļa
garīgās mūzikas koncertu
Š.g. 29.oktobrī plkst. 17.00
Jaunpils baznīcā.
Ieeja – pret ziedojumu.
Koncertā saziedotā nauda tiks izmantota altāra eņģeļu atjaunošanai.

Draudzes ziņas Jūlijā 2011

Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, lai tie būtu uzticami.
1.Kor.4:1-2


Esi uzticams! – tā bija pirmo Liepājas diecēzes dienu, kas notika no 8. līdz 10. jūlijam Jaunpilī, devīze.

Pasludināt evaņģēliju, pieaugt ticībā, vairot mīlestību un sadraudzību mūsu vidū – tā bija šīs kopāsanākšanas jēga un mērķis.

Grūti minēt kopējo dalībnieku skaitu, jo tas nepārtraukti mainījās, bet kopā Jaunpili šajās dienās apmeklēja vairāk kā 600 LDD dalībnieku. Kopējos dievkalpojumos un lekcijās, diskusijās un koncertos draudžu locekļi guva stiprinājumu ticībai, dalījās mīlestībā un kopa sadraudzību savā starpā.

Sagatavošanas darbi šim pasākumam ilga vairākus mēnešus, šinī laikā radās laba sadarbība starp diecēzes vadību un novada domes, pils ļaudīm. Dalībnieki bija priecīgi par glīto, sakopto Jaunpili, jauno estrādi, senlaicīgo pili un skaisto baznīcu.

Īpaši jauks bija piektdienas vakara koncerts ״Dievs, Tev pateicos״, kurā spēlēja Ziemeļlatvijas kameransamblis ״Livionija״ un operu ārijas, tautasdziesmu apdares un diesmas dziedāja Inga Šļubovska un Ingus Pētersons. Pils pagalmā skaistā mūzika, krāšņie tērpi un dziedātāju aizrautība radīja neaizmirstamu iespaidu.

Sen Jaunpils baznīca nebija uzņēmusi tik daudz dievlūdzēju kā sestdienas rīta dievkalpojumā. Neierasti spēcīgi skanēja draudzes dziedātās dziesmas, daudz bija dievgaldnieku.

Lekcijās dažādi lektori, draudžu mācītāji un darbinieki runāja par uzticību attiecībās starp cilvēku un Dievu un attiecībās starp cilvēkiem.
Arī sestdienas vakara koncerti bija īpaši. Jaunpils vokālā ansambļa un ״Vocalica״ un kora ״Domino״ sniegums pārsteidza ar augstu profesionalitāti un spilgtu skanējumu, estrādē sapulcinātais draudžu kopkoris un kamerorķestris Aigara Āboliņa vadībā kopā ar solistiem ielīksmoja sirdis ne tikai LDD dalībniekiem, bet arī daudziem jaunpilniekiem, kas bija atnākuši klausīties.

Krusta ceļš piektdienas vakarā un Gaismas ceļš sestdien estrādē pulcēja visus uzklausīt un pārdomāt evaņģēliju par Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Tie bija skaistākie un emocionāli spēcīgākie brīži šajās dienās. Lasījumus nomainīja meditācijas un lūgšanas, dziesmu diedājumi.
Latvijas kristīgo skautu nometnē bērni iepazinās ar skautu nodarbībām un dzīvesveidu, varēja cept skautu maizi, iziet virvju trasi un veikt nobraucienu pāri upītei.

Svētdienas rīta dievkalpojumā estrādē sprediķi teica bīskaps Pāvils Brūveris, piedalījās daudzi draudžu mācītāji. Pēc dievkalpojuma paldies visiem LDD organizēšanā iesaistītajiem baznīcas un pašvaldības ļaudīm teica Jānis Smilgainis un Helēna Andersone.

Iesim ar mieru un kalposim Tam Kungam ar prieku!

Zane Sapnova, draudzes locekle


Draudzes ziņas jūnijā 2011

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.
Ef. 2:8-10

alt


22. maijā restauratore Ilga Galviņa un kokgriezējs Vilnis Līdaka atveda atpakaļ uz Jaunpils baznīcu restaurēto altāra cilni "Jēzus Ģetzemanes dārzā". Šo darbu ar ziedojumu atbalstīja barona Matiasa v. der Rekes ģimenes fonds ar Otto v. Grotthusa, Apvienoto Kurzemes fondu vadītāja, starpniecību. Draudze ir ļoti pateicīga par dāsno ziedojumu un cer, ka šī sadarbība turpināsies, līdz baznīcas altāris un kancele atgūs sākotnējo izskatu.


Mūsu mājaslapa mainīja mītnes vietu, tādēļ kādu laiku nebija pieejama. Paldies uzņēmumam Azwebagentura un tās vadītājam Mārtiņam Silgalam, kas apņēmās bez atlīdzības glabāt uz saviem serveriem mūsu mājaslapu! 

Draudzes ziņas maijā 2011

Tu liec augt zālei par barību lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize.
Ps. 104:14

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

No 2011. gada 8. līdz 10. jūlijam Jaunpilī norisināsies Liepājas diecēzes dienas. Luteriskās baznīcas draudzes ir iedalītas trīs diecēzēs, - Rīgas, Liepājas un Daugavpils.
Liepājas diecēzē ietilpst Kurzemes un Zemgales draudzes. Bīskaps Pāvils Brūveris LELB mājaslapā raksta:
- Kāpēc Liepājas diecēzes dienas notiks tieši Jaunpilī? Tam ir vairāki iemesli – gan ģeogrāfiskie, gan ekonomiskie, gan simboliskie, gan arī vienkārši tas, ka Jaunpils ir ļoti skaista vieta un tur dzīvo laipni ļaudis. Ģeogrāfiski Jaunpils atrodas samērā centrāli, lai to no visām Liepājas diecēzes pusēm varētu viegli sasniegt. Ekonomiski šī vieta mums ir labvēlīga, jo Jaunpils pagasts nāk pretī ar cenām gan par pils un naktsmāju lietošanu, gan ēdināšanu. Simboliski Jaunpils vārds mums zināmā mērā asociējas ar Jauno Pilsētu, Jauno Jeruzalemi, kas ir visu mūsu ilgu mērķis. Un tas taču ir viens no draudžu dienu svētīgākajiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem – jau šeit, virs zemes, kristīgā sadraudzībā un mīlestībā, kad sirds no pāri plūstošas pateicības un prieka gavilē, piedzīvot kaut ko no tā, kas mums apsolīts Jaunajā Jeruzalemē debesu valstībā.

Jau vairākus mēnešus sagatavošanās darbus veic rīcības komiteja, kuru vada Jānis Smilgainis, notikušas vairākas apspriedes, kopā sanākot draudzes, Virsvaldes, Jaunpils pils un novada pārstāvjiem.

Paredzēts, ka pasākumā piedalīsies vairāk kā tūkstotis dalībnieku, kuri, iepriekš pieteikušies, ieradīsies Jaunpilī piektdien, 8. jūlijā un mājup dosies pēc dievkalpojuma 10.jūlijā. Novada ļaudis būs aicināti piedalīties kopējos vakara pāsākumos – koncertos, par tiem būs pieejama informācija pie ziņojumu dēļiem.
Vairāk par šo pasākumu var uzzināt LELB mājaslapā www.lelb.lv .

Jaunpils baznīcā atgriezušies altāra sānu dekori pēc restaurācijas. Viens dekors tika atjaunots, pateicoties VKKF atbalstam, otra restaurācija tika veikta par saziedoto naudu. Liels paldies visiem, kas atbalstīja šo darbu ar savu ziedojumu! Pašlaik tiek atjaunots cilnis – ״Jēzus Ģetzemanes dārzā״ un Mozus skulptūra, šīs detaļas atgriezīsies baznīcā, iespējams, līdz Vasarsvētkiem. Tiek rakstīts projekts VKKF Ārona skulptūras atjaunošanai. Kopējās reataurācijas izmaksas varētu sasniegt – 25 000 latu.

Svētdien, 1.maijā draudzē bija svētki – iesvētības četriem jauniem draudzes locekļiem, divi no viņiem tika arī kristīti. Vēl draudzē tika uzņemti divi jauni locekļi, kas pārnāca no citām draudzēm.

Jaunpils draudze gatavojas piedalīties Jaunpils novada domes izsludinātajā konkursā ״Darām paši 2011״.

Zane Sapnova, draudzes locekle.

ziņas martā 2011

Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.                                                                                                            Jņ. 10:11 .
9. martā ar Pelnu dienu sākas Kristus Ciešanu laiks – gavēnis, kad esam aicināti atteikties no skaļām izklaidēm, izpriecām, šo laiku veltot lūgšanām, pārdomām un Kristus nāves un augšāmcelšanās svētku sagaidīšanai.
Par altāra restaurāciju.
Jaunpils baznīcas altāra retabla restaurācija uzsākta jau sen, bet līdz šim acīm redzamu rezultātu vēl nav bijis. Paldies Dievam, kas svētījis šo darbu tā, ka dažu retabla detaļu atjaunošana tuvojas nobeigumam. Altāra sānu dekori, pie kuriem darbu sāka pirms desmit gadiem, pateicoties VKKF finansējumam un ziedotāju atbalstam, ir atguvuši kādreizējo greznumu – kļuvuši krāsaini un laistās zeltā. Pašlaik tie vēl atrodas restaurācijas darbnīcā, bet drīz atgriezīsies Jaunpilī.alt src=images/stories/2101.jpg
Barons Mathiass v. der Rekke un v. der Rekkes ģimenes associācija piešķīrusi naudu ciļņa 1200 Ls "Ģetzemanes dārzā" restaurācijai, šo projektu koordinē Otto v. Grotthuss, Vereinighte Kurlandishe Stifttungeh ( Apvienotie Kurzemes fondi) un konsultē mākslas zinātnieks prof. Ojārs Spārītis. Cilnis pašlaik ir izņemts no altāra un tiek atjaunots Ilgas Galviņas restaurācijas drabnīcā. Paldies visiem, kuru pūļu rezultātā darbs pie altāra atjaunošanas var turpināties, arī dr.hab.c. art. Imantam Lancmanim, Jaupils b. altāra restaurācijas iniciatoram un atbalstītājam.
Valsts kultūrkapitāla fonds ir piešķīris naudu 500Ls Mozus skulptūras restaurācijai, arī šī skulptūra jau atrodas Pilsrundālē pie restauratores.             
    
Zane Sapnova, draudzes locekle

Janvāris 2011

alt
Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un tā Kunga godība uzlec pār tevi.
Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa
krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi. Tautas
staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār tevi.
Jes. 60:1.

DIEVA SVĒTĪTU JAUNO GADU!