Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb21.jpg

Draudzes ziņas 2012

Jaunpils baznīcai 420Ja Tas Kungs namu neuzceļ
, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.

Ps. 127:2

Ir nosvinēta Jaunpils baznīcas 420 gadu jubileja. Lai šie svētki būtu tik skaisti, strādāja daudzi – gan draudzes ļaudis, gad mūsu draugi. Lai Dievs svētī katru, kas nesavtīgi un čakli palīdzēja!

8. septembrī draudzes, pils, novada pārstāvji, viesi no Vācijas – Matiass un Anete fon der Rekes, Tukuma draudzes pārstāvji, vēsturniece Inta Dišlere, restauratore Ilga Galviņa un arhitekts Pēteris Blūms pulcējās kopīgām vakariņām pilī. Vakara gaitā tika pārrunāta altāra restaurācijas gaita, arhitekts iepazīstināja visus ar baznīcas jaunas sakristejas projektu, tika uzdoti daudzi jautājumi, kas liecināja par šī projekta nozīmīgumu. Viesi uzklausīja Jaunpils baronu Reku dzimtas pārstāvja Matiasa nelielu uzrunu un draudze saņēma pirmos apsveikumus jubilejā no Tukuma draudzes.

Vakarā 20.00 jaunpilieši un viesi pulcējās baznīcā klausīties svētku ieskaņas koncertu, ko visiem dāvāja novada dome. Baznīcā bija sanākuši daudz klausītāju, un tiem bija liels prieks baudīt lūgšanu dziesmas Garkalnes jauktā kora Pa saulei izpildījumā. Pētera Plakida, Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Lūcijas Garūtas un citu autoru skaņdarbi, kuri runā par latvieša ticību Dievam un savas zemes mīlestību, aizskāra sirdis, acis cilvēkiem iemirdzējās. Prieku par mūziku nespēja mazināt lietus, kas sagaidīja visus, no baznīcas iznākot.

9. septembra rīts pār Jaunpili lēja atvasaras saules spožos starus, baznīca saposta un skaista gaidīja visus uz svētkiem. Katri baznīcas svētki ietver sevī dievkalpojumu, kurā mēs pateicamies Dievam par dāvāto žēlastību, klausāmies Dieva Vārdu, lūdzam, lai Viņš svētī mūs un mūsu gaitas, esam kopā svētajā Vakarēdienā. Dievs visam dod dzīvību – bīskaps Pāvils Brūvers sprediķoja par atraitnes dēla piecelšanu no mirušiem. Kristus mums katram dod jaunu cerību, līdzīgi kā nabaga atraitnei, kas zaudējusi dēlu, to atkal atgūst no jauna.

Mūzika un dziesmas katriem svētkiem dod īpašu mirdzumu, dzidri skanēja dievkalpojuma laikā dziedātas Jaunpils jauktā kora dziesmas. Pēc dievkalpojuma Pāvils aicināja visus svinēt baznīcas jubileju.

Mirdza Ķergalve, svētku pasākuma vadītāja, pastāstīja par draudzes sagatavotajām piemiņas dāvanām – krūzīti ar baznīcas attēlu un kartiņu, kas pagatavota no konkursā ...zīmēju Jaunpils baznīcu iesniegtajiem darbiem, tika sveikta arī skatītāju balvas ieguvēja Laima Daņiļēviča.

Par baznīcas vēsturi stāstīja Inta Dišlere, runu teica Matiass fon der Reke, baznīcas un tās interjera – altāra un kanceles nozīmību uzsvēra mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis, Ilga Galviņa stāstīja par restaurācijas norisi, pieminot arī vairāk kā simt gadu veco kroņlukturi, kuram agrāko krāšņumu atdod restauratoru prasmīgās rokas. Altāra restaurētās detaļas un nesen tapušās altārgleznas – P.Ārtsena Golgātas un nezināma mākslinieka Kristus augšāmcelšanās kopijas bija izliktas apskatei un piesaistīja viesu uzmanību.

Svinīgajā daļā muzicēja Tukuma mūzikas skolas koklētāju ansamblis, viņus iedrošināja vadītāja Māra Vanaga; arī Jaunpils koris, diriģente Lāsma Pommere turpināja priecēt ar skaistu dziesmu izpildījumu. Pēc draudzes mācītāja Jāņa Saulītes nelielās uzrunas tika sveikti mācītāja Jūlija Egona Neimaņa bērni Lolita Vilka un Armīns Neimanis. Lolita ļoti sirsnīgi pieminēja tēvu un dāvināja draudzei viņa sprediķa rokrakstu. Mirdza nolasīja Joahima Bernevica, Jaunpils mācītāja mazmazdēla, kurš dzīvo Kanādā, apsveikuma runu.

Tika sveikti visi, kas ziedojuši baznīcas un altāra restaurācijai – Kurzemes bruņniecības fonds un baroni fon Rekes, Āris Mežulis, Māris Fenhāns, Gunārs Veska, Vita Leite, paldies sacīts ziedotājiem Vibi un Indianapoles draudzēm, Gunai Zandersonei, Andrim Ārgalim, Aigaram Jakovelim, Gunvaldim Sproģim, Ligitai Ginterei, Ilzei Puidei.

Prieks bija saņemt sveicienus un dāvanas no viesiem – Laimas un Hugo Dzeņiem, Džūkstes, Lestenes, Annenieku, Blīdenes un Sātu draudzēm, novada domes, pils un muzeja, vidusskolas.

Liels paldies visiem, kas mums palīdzēja šos svētkus sagatavot un bagātīgi apdāvināja jau pirms tiem – Jaunpils novada domei un Ligitai Ginterei par atsaucību un krāšņo koncertu, Jaunpils pils vadītājai Daigai Osītei par vakariņām, lielās zāles atvēlēšanu un skaistajiem galdiem, čaklajām floristēm Nellijai Tumšajai, Lienei Didrihsonei un Lailai Jēkabsonei par baznīcas rotāšanu, Oskaram Niedrem par mielastu pilī, Ilzei Dakšai par bērnu aicināšanu zīmēt baznīcu, Ilmāram Baronam par svētku fotografēšanu, Mārtiņam Kalējam par dāvinātajiem krēsliem gar baznīcas sienām un Gatim Blunavam, kurš palīdzēja baznīcā atgriezties divām altāra eņģeļu un divām kanceles jumtiņa apustuļu statujām.

Paldies korim, koklētājiem un Ivaram Švalbem, kas lika šiem svētkiem ieskanēties, paldies Uģim Kalviņam par fotogrāfiju prezentāciju mielasta laikā! Paldies visiem draudzes ļaudīm, kas čakli strādāja, lai viss izdotos, paldies Dievam, kas bagātīgi mūs svētī katru dienu!


                                                          Zane Sapnova, draudzes locekle, foto - Mārtiņš Barons, Zane Sapnova

ziņas 2012.g. decembrī

Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, Viņa vārds ir:" Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera lielskungs".

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

Dieva svētītus un piepildītus Kristus dzimšanas svētkus!

Ziemassvētku laikā Jaunpils baznīcā notiks:

16. decembrī plkst.10.00 – trešās Adventa svētdienas dievkalpojums
23. decembrī plkst.10.00 – ceturtās Adventa svētdienas dievkalpojums
             plkst. 18.00 vokālās grupas Vocalica koncerts
24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvēku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10.00 pirmo Ziemassvētku bērnu un ģimeņu dievkalpojums
Visi laipni gaidīti un mīļi aicināti!

Ak, tu, svētīga, ak, tu priecīga, Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis, priecājies, priecājies, draudze!
(Ziemassvētku dziesma)
Dažreiz, dzirdot šādu aicinājumu priecāties, cilvēki sadusmojas un apvainojas – par ko gan priecāties, ja cenas kāpj, valdība negodīga, latvieši aizbrauc uz Īriju, zeme paliek tukša, bagātie – vēl bagātāki un nabagie – nabagāki. Un rūpēs, raizēs nogrimuši, nepamana patiesā prieka iemeslu – jau pirms diviem tūkstošiem gadu nācis ir Kristus, lai nestu gan mūs, gan mūsu nastas, lai svētītu un glābtu mūs šajā dzīvē un būtu ar mums kopā arī nākamajā mūžībā. Šo prieku mums dod Dievs, kas ir visa iesākums, dzīvības un mīlestības avots. Šo prieku Viņš ienes mūsu sirdīs, mūsu savstarpējās attiecībās, katrai dienai dodot savu jēgu. Ja vēl neesi to piedzīvojis, katra diena ir jauna iespēja iepazīties ar Dievu. Kā? Piemēram, sarunā – saki Dievam: "Es Tevi nepazīstu, bet gribu iepazīties, atklāj man sevi, gribu par Tevi ko uzzināt. Gribu arī pastāstīt par sevi, par saviem priekiem un raizēm, lūgt, lai Tu pasargā mani un manējos mīļos no visa ļauna." Tu vari Dievam daudz pateikt, izstāstīt, bet pēc tam ir jāklausās – ko Viņš atbildēs. Tā droši vien nebūs skaļa balss no debesīm, protams, var gadīties arī tā – Dievs pat ēzelim ir licis runāt, lai kādam pateiktu to, kas tam jāzina. Tie var arī nebūt eņģeli, sastājušies korī – tā Dievs vēstīja ganiem Kristus piedzimšanu. Aizej uz baznīcu – kādi vārdi no mācītāja lasītā noteikti būs domāti tieši Tev. Lasi Bībeli, lūdzot: "Dievs, atbildi man! " – un Tu izlasīsi atbildi. Tas, kas patiesi meklē Dievu, tas Dievu noteikti atrod, un tad izrādās, ka Dievs jau sen viņu ir sameklējis…
Vēlu to visiem piedzīvot gan šajos Ziemassvētkos, gan turpmāk – katru jaunu dienu!

                        Zane Sapnova, draudzes locekle

ziņas 2012.g. novembrī

Kristus saka: Debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku nekā par deviņdesmit deviņiem taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga.
Lk. 15:7
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

7. novembrī mācības uzsāka draudzes svētdienas skola. Nodarbības notiks kā līdz šim – svētdienās, plkst. 10.00 baznīcas sakristejā.
Aicinām bērnus pievienoties tiem, kas jau mācās, nekas daudz nav nokavēts!
Nodarbības mācīsimies iepazīt savu labāko draugu – Jēzu, kopā svinēsim svētkus un draudzēsimies.

2. novembrī trīs Jaunpils draudzes pārstāvjiem bija iespēja piedalīties Latvijas valsts lūgšanu brokastīs, ikgadējā pasākumā, kuru organizē tāda paša nosaukuma biedrība un  tās vadītāja Inese Šlesere. Mācītāju Jāni Saulīti, Zintu Mielavu un Zani Sapnovu doties turp uzaicināja novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, dome sedza arī dalības maksas. Valsts lūgšanu brokastu aizsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs, Lūgšanu brokastu veidotāji saprata, ka bez Dieva svētības labklājība nenes mieru un prieku cilvēku dzīvēs.  
Latvijā šis pasākums norisinās jau vairākus gadus novembra pirmajā piektdienā. Parasti sapulcēti tiek valsts un  pašvaldību pārstāvji, ārsti, radošā inteliģence. Publiku uzrunā gan mācītāji, gan politiķi, arī citu valstu pārstāvji. Šo lūgšanu brokastu tēma bija miers Dievā. “Svētajos Rakstos Mateja evaņģēlijā ir teikts: „Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” Kāpēc Dievs mūs aicina būt par miera nesējiem un ko nozīmē dzīvot mierā? Kā piedzīvot mieru sevī, savā ģimenē un savā valstī? Kā nest mieru laikā, kad Latvijā un visā pasaulē valda nesaskaņas un ķildas? Caur līdzcilvēku dzīves stāstiem un pieredzi meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem un uzklausīsim sabiedrībā pazīstamu cilvēku stāstījumus par piedzīvoto Dieva mieru, svētību un cerību personīgajā un valsts dzīvē,“  biedrības mājaslapā rakstīja Inese Šlesere.
Šogad pasākumā piedalījās arī režisore Dzintra Geka, kura stāstīja par 1941. gadā izsūtīto likteņiem. Runāja arī viens fonda “Sibīrijas bērnu”  pārstāvis Gunārs Toms, stāstot par savu vecāku nāvi Sibīrijā.  Diskusijā tika risināta piedošanas un nepiedošanas tēma. Vai ir pāridarījumi, ko nevar piedot? Katoļu baznīcas bīskaps Zbigņevs Stankevičs teica, ka cilvēks pats nav spējīgs piedot, piedošana ir Dieva dāvana, svētība, ko Viņš dod. Runāja arī baptistu baznīcas bīskaps Pēteris Sproģis, kurš pirms diviem mēnešiem zaudējis vidējo meitiņu - četrgadīgo Bellu. Nākot ārā no baznīcas, viņa aizrijusies un dažu minūšu laikā nosmakusi, nelīdzējusi ne ātrā palīdzība, kas bijusi klāt, ne ticīgo lūgšanas. Tās milzīgās sāpes, ko piedzīvo māte un tēvs, zaudējot bērnu, nevar aprakstīt. Bet liela ir Dieva žēlastība, Viņš dod mieru un remdina sāpes arī šādos brīžos. “Mēs neesam neko nopelnījuši, visu mums Dievs dod savā žēlastībā, “savu stāstījumu nobeidza Pēteris.
Sēžot pie galdiņa kopā ar Saldus, Neretas un Balvu pašvaldību vadītājiem, sarunās uzzinājām, ka arī novados cilvēki pulcējās lūgšanu brokastīs. Tā ir iespēja satikties sarunās par dzīvi un mūžigo dzīvību, tēmām, kurām nereti ikdienas sarunās nepieskaramies.
Zane Sapnova, draudzes locekle

,,Svētīga ir tā tauta, kurai tas Kungs ir par Dievu!,, Psalms 114.15
BŪT BRĪVAM!
Brīvības koks ir laistīts ar varoņu asinīm. Lāčplēša dienā pieminam sirdis, kas dega, bija gatavas ziedot dārgāko, kas mums ir - dzīvību - uz Tēvzemes mīlestības altāra. Dzimtenes aizstāvēšana ir vienlaicīgi arī sava goda un cieņas aizstāvēšana. Brīvība ir ne tikai jāizcīna, bet arī jānosargā.
Valsts svētki – 18 novembris ir kā atskaites punkts, kad mēs pārbaudām sevi tautas priekšā. Tie klauvē pie tautas dvēseles un liek pārdomāt mūsu misiju Dieva ierādītajā zemē Latvijā. Vēsture ir tautas līdzdaļa pie Dieva darbiem. Kā ir ar patriotismu? Vieni saka, šis jēdziens novecojis šajā globalizācijas laikmetā. Citiem ir doma, ka tas ir radikālisms ,fanātisms. Patriotisms nāk no ticības Dievam, no identitātes atskārsmes, no garamantu kopšanas. Bagāta tā tauta, kurai ir bagāts gara vērtību pūrs. Par patriotu nepiedzimst, bet top.
Šis ir pārbaudes laiks, šķīstīšanās ,kad mācamies atskaldīt lieko un vairot labo. Brīvība nav laiskošanās, parazitēšana uz iepriekšējiem nopelniem. Brīvība ir izvēle, ikdienišķs darbs un atbildība. Brīvs cilvēks ir neatkarīgs no mainīgiem viedokļiem. Brīvam ir atskaites punkts un stabils vērtību pamats. Viņam ir saknes zemē un galotne debesīs. Dievā ir mūsu dzīvības avoti. Ja tauta mirst garīgi ,tad drīz viņa mirs fiziski. Nebrīvība ir nenoticēšana sev, kalpa sindroms, salīdzināšanās ar citiem. Laime nav jāmeklē svešumā. Laime ir būt mājās kopā ar saviem mīļajiem. Laime ir tur, kur ir tava sirds, kas ir atvērta mīlestībai.
Sveicu Latvijas valsts dzimšanas dienā! Pienesīsim Latvijai savu sirdi kā dāvanu!
Jānis Saulīte,  Džūkstes, Jaunpils, Lestenes  ev. lut.  mācītājs

Džūkstē dievkalpojumi notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā, plkst. 13.00. Novembrī dievkalpojumi būs 11. un 25.datumā .

                        

Draudzes ziņas augustā 2012

Dievs ir mūsu patvērums
Ps. 46:2

18. jūlijā draudze devās ekskursijā uz Rundāli – ciemos pie restauratores Ilgas Galviņas, kura kopā ar kolēģiem čakli strādā pie baznīcas altāra atjaunošanas. No Jaunpils izbraucot, lūdzām Dievu, lai svētī šo ceļojumu. Pils pagalmā ienākot, visus sagaidīja pulksteņa skaņas, kas spēlē katru pilnu stundu citu melodiju. Ilga, kura ir arī gide pilī, draudzes grupu izvadāja pa visām zālēm un citām greznajām telpām, stāstot pils tapšanas vēsturi un tās iemītnieku dzīves ceļus, vēršot uzmanību uz krāšņajiem gleznojumiem un interjeriem, kas atjaunoti ļoti līdzīgi un tuvi baroka un rokoko laika paraugiem. Pēc pils apskates visi devās uz rožu dārzu, kurā pavadīja atlikušo laiku, priecājoties par skaistajiem rožu, vīnogu un citu krāšņumaugu stādījumiem. Dažiem bija iespēja aplūkot restauratoru darbu pie Jaunpils baznīcas altāra – kā pamazām tiek noņemta vecā krāsa trijos, četros slāņos, zem tās tiek atrastas senās polihromijas un zeltījuma pēdas.

Atpakaļceļā iegriežoties Bauskā, apskatījām arī Bauskas pili. Pateicība Dievam par iespēju redzēt tik daudz skaista, paldies Jaunpils novada domei, kas dāvināja transportu turp un atpakaļ, paldies Stasim par vizināšanu!

15. jūlijā noslēdzās konkurss …zīmēju Jaunpils baznīcu. 22. jūlijā žūrija – Ginta un Jānis Saulītes, Ilze Dakša un Aigars Bikše vērtēja darbus un izvēlēja desmit laureātus - Zani Buklaginu, Unu Birģeli, Arnoldu Zuicānu, Ralfu Sīmani, Laumu Kamerovsku, Laimu Daņiļēviču, Annu Sapnovu, Rūtu Zariņu, Aiju Zāgmani, Annu Ilnu Roni. Izstādes atklāšana notika 4.augustā, plkst. 17.00 muzeja izstāžu zālē. Uz atklāšanu atnāca ap trīsdesmit cilvēku, pasākums sākās ar mācītāja Jāņa Saulītes teiktu lūgšanu un uzrunu. Ginta Saulīte stāstīja par žūrijas izvēli, klarneti spēlēja Ivars Švalbe un kokli – Anna Sapnova. Prieks bija sveikt desmit lauteātus, tie saņēma dāvanu – baznīcas jubilejas krūzīti, katram konkursa dalībniekam tika dāvāta arī pildspalva ar vārdiem no 46. psalma – Dievs ir mūsu patvērums. Pateicību un ziedus saņēma arī žūrijas locekļi. Visi ar interesi skatījās izliktos 62 konkursa darbus. Cik dažādi tie ir, bet tomēr visos attēlota viena un tā pati baznīca! Izstādes atklāšanas laikā varēja arī balsot par kādu darbu, kas vislabāk patīk arī skatītāji, balsošana turpināsies izstādes apskates laikā un internetā, draudzes mājaslapā www.jaunpilsbaznica.lv, visvairāk balsu ieguvuša darba autors saņems skatītāju balvu baznīcas jubilejas svētkos. Noslēgumā visi varēja cienāties pie bagātīga kafijas galda un pārrunāt iespaidus. Paldies Dievam, kas svētī šadus skistus kopāsanākšanas brīzus!

Jaunpils baznīcas 420 gadu jubileja

 

8. septembrī plkst. 20.00 – jubilejas ieskaņas koncerts - Garkalnes novada jauktais koris Pa saulei ( diriģenti Marta un Jānis Ozoli) dziedās dažādu autoru lūgšanu dziesmas.

 

9. septembrī  plkst.10.00 - svētku dievkalpojums , kuru vadīs Liepājas diacēzes bīskaps Pāvils Brūvers, piedalīsies Jaunpils jauktais koris, diriģente Lāsma Pommere

plkst. 12.00 – svētku svinīgā daļa, piedalīsies Jaunpils jauktais koris un Tukuma mūzikas skolas koklētāju ansamblis, vadītāja Māra Vanaga; pēc svinīgās – saviesīgā daļa turpat, baznīcā.

Laipni aicināti visi draudzes locekļi, jaunpilieši, draugi, viesi un citi interesenti!

                        Zane Sapnova, draudzes locekle

Draudzes ziņas 2012. gada aprīlī

Jēzus Kristus saka: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai!
Mk. 16:15


Jaunpils ev. lut. draudze šogad svin savas baznīcas 420 gadu jubileju. Gatavošanās šim notikumam sāksies agrāk, jau pirms 9.septembra svētku dievkalpojuma – ar 1. maiju Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība izsludina zīmējumu konkursu …zīmēju Jaunpils baznīcu, kurā aicināts piedalīties ikviens ieinteresēts Jaunpils novada iedzīvotājs vai viesis. Liels paldies vidusskolas vadībai par solīto atbalstu konkursa norisei skolēnu vidū!

Informācija par konkursu tiks izvietota arī uz ziņojumu dēļiem. Laipni lūdzam piedalīties!

altKonkursa „zīmēju Jaunpils baznīcu” nolikums:
1. Konkursa nosaukums: „.zīmēju Jaunpils baznīcu”
2. Konkursa organizētāji: Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība
3. Konkursa mērķis: Gatavojoties Jaunpils baznīcas 420 gadu jubilejai, rosināt novada ļaudis un viesus pievērst uzmanību ticības un baznīcas nozīmei savā dzīvē.
4. Konkursa norises laiks:
   4.1. Konkursa darbu pieņemšana notiek no 2012.gada 1.maija līdz 15.jūlijam.
   4.2. Konkursa rezultātu paziņošana un izstādes izveidošana notiek līdz 2012.gada 1.augustam.
   4.3. Izstādes atklāšana – 4. augustā, izstāde ilgs līdz 18. augustam.
5. Konkursa dalībnieki: Jaunpils novada iedzīvotāji un viesi.
6. Konkursa norise un prasības: Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz A4 formāta zīmējums, glezna vai jebkurā citā tehnikā izstrādāts darbs par tēmu - ...zīmēju Jaunpils baznīcu. Attēlā jābūt redzamai mūsu baznīcai. Zīmējuma otrā pusē skaidri, salasāmi jāuzraksta vārds, uzvārds, vecums, adrese, tel.nr., e-pasta adrese (ja tāda ir). Ja kontaktinformācija nebūs norādīta, darbs tiks izstādīts izstādē, bet konkursa nepiedalīsies. Zīmējums jāiemet vienā no īpaši noformētām konkursa kastēm, kas izvietotas novada domē, bibliotekā un skolā – lietvedībā. Darbus var iesniegt no 1. maija līdz 15. jūlijam.
7. Konkursam iesniegto zīmējumu izmantošana: No konkursam iesniegtajiem darbiem tiks veidota izstāde, kas būs apskatāma no 4. līdz 18. augustam. Darbus vērtēs žūrija un izstādes atklāšanā aicinās piedalīties un apbalvos konkursa dalībniekus. Darbi tiks ieskenēti un izvietoti draudzes mājaslapā – galerijā. Izstādē un draudzes mājaslapā arī būs iespējams skatītājiem izvēlēt skatītāju balvas ieguvēju, kurš tiks sveikts 9.septembrī. Pēc izstādes slēgšanas darbi tiks dāvināti Jaunpils baznīcas 420 gadu jubilejas svētku viesiem.
8. Konkursa vērtēšanas kritēriji: Konkursam iesniegtos darbus vērtēs žūrija 4 cilvēku sastāvā, ņemot vērā: Konkursā iesniegtā darba atbilstību tēmai; Konkursā iesniegtā darba idejas oriģinalitāti un jaunradi; Konkursā iesniegtā darba kvalitāti, pabeigtību;
9. Balva konkursa laureātiem: Visi darbu iesniedzēji tiks aicināti un izstādes atklāšanu 4. augustā, kur viņi tiks sveikti ar mazām piemiņas balvām, labāko darbu autori tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām. Visi dalībnieki tiks aicināti uz Jaunpils baznīcas 420 gadu jubilejas svētkiem 9. septembrī.
10. Konkursa organizētāju kontaktinformācija: Kontaktpersonas: Zane Sapnova, Jaunpils baznīcas atbalsta biedrības valdes locekle E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob.: 29560867 15. aprīlī.

altBaltajā svētdienā Jaunpils baznīcas altārī pēc restaurācujas atgriezās skulptūra Ārons. Restauratore Ilga Galviņa piedalījās dievkalpojumā un pēc tā pastāstīja par darbu pie šīs figūras, kā arī par baroka laika spožajām krāsām un zeltījumu.

Zane Sapnova, draudzes locekle 

ziņas 2012.g. martā

Cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet, lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu kā izpirkšanas maksu par daudziem.

 Mk. 10:45

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!


PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!


PRIECĪGAS LIELDIENAS!


Lieldienu dzīvība ir uzvarējusi.

Laiks pirms Lieldienām ir ciešanu laiks kristīgā dzīvē. Ir tādi, kas teiks: „visa dzīve ir ciešanas! „ . Jā - daudzas traģēdijas šķiet ir nepanesamas un neizskaidrojamas. Savukārt daudzi liecina par ciešanu svētību. Krīzes situācijas dāvājušas jaunas iespējas. Bēdu vidū mājo kaut kas tāds, ko var iemācīties tikai tur . Dzīves neveiksmes mūs var apveltīt ar enerģiju, kas ļauj pacelties augstākā līmenī .Ir daudz jāpārdzīvo, lai taptu cilvēks, kas spēj citiem līdzi just .Ciešanas atskalda lieko un dara mūs īstus. Dzīves pārbaudījumi ir mūsu skolotāji nepieciešami kā sastāvdaļa cilvēka personības attīstībā .Mēs tās gribam izskaidrot, viņas mūs grib apskaidrot.

Vislielākās ciešanas ir mīlestības sāpes. Mīlestība ir ziedošanās. Kristus ciešanās un krusta nāvē kulminē Dieva mīlestība uz cilvēci. Mīlestība nešķiro. Jēzus pazemojās līdz pat krusta nāvei visu mūsu dēļ. Jēzū Dieva mīlestība mūs glābj. Nepiedzīvojot Kristus ciešanas, mēs nepiedzīvotu Kristus augšāmcelšanos.

Viss patiesi vērtīgais nāk caur upuri. Caur sāpēm nāk dzīvība pasaulē. Caur Golgātas krusta sāpēm nāk mūžīgā dzīvība.

Pateicoties Lieldienām , kapsētā, šai bezcerīgajā vietā, ir dzimusi cerība . Lieldienu rītā nāves dramatiskā traģēdija atkāpjas . Nāve nav beigas ,bet jauns sākums. Dzīvei ir jēga, ticība nav veltīga. Pat cerība cīnās, šķiet, bezcerīgā situācijā. Tumsa vēl nav pasaules gals. Kā nakti nomaina diena, arī mēs esam aicināti būt uzticami Dieva vadībai gan dienās baltās, gan nebaltās.

Novēlu visiem piedzīvot patiesās dzīvības gaismas pielietas Lieldienas!

Aicinām visus uz dievkalpojumu Lieldienās – 

Svētdien,  8.aprīlī plkst.10.00 –        Lieldienu dievkalpojums.


Jaunpils un Džūkstes evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs Jānis Saulīte

draudzes ziņas 2012.g.februārī

Tu, Kungs esi ar mani Sava Vārda dēļ. Tava žēlastība ir liela, izglāb mani!                            Ps. 109:21


alt

Jau vairākus mēnešus Jaunpils ev. lut. draudzē kalpo mācītājs Jānis Saulīte. Šinīs draudzes ziņās viņš stāsta par sevi:

Labdien!

Iepazīsimies! Mani sauc Jānis Saulīte. Kalpošanu Jaunpils un Džūkstes draudzēs uzsāku 2011.gada oktobrī.

Pēc ordinācijas mācītāja amatā 1996.gadā saņēmu komandējumu kalpot Salaspils un Jaunciema draudzēs. Vēlākos gados esmu kalpojis Tukuma, Lestenes, Sātu, Zemītes, Pūres, Slokas, Ķemeru, Daugavpils un tās apkārtnes draudzēs. Visur bija iespēja satikt brīnišķīgus cilvēkus.

Ir teiciens, ka ikviens cilvēks, ko tu sastopi, ir tavs skolotājs. Esmu pateicīgs Dievam un cilvēkiem par garīgo aicinājumu, mācību un atbalstu.

Esmu dzimis tālajā Kazahstānā, Ceļinogradas pilsētā 1968.gada 4.maijā. Kad biju trīs gadus vecs, ģimene pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Esmu beidzis Rīgas Dzelzceļa tehnikumu. Studēju Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē un Lutera Akadēmijā. Šobrīd esmu uzsācis studijas Latvijas Kristīgajā Akadēmijā sakrālās mākslas nodaļā.

Jaunpils draudze mīļi aicina nākt uz dievkalpojumiem, kas notiek katru svētdienu plkst.10.00. Drīz sāksies Bībeles stundas un iesvētes mācības.

Dievkalpojuma laikā notiek Svētdienas skolas nodarbības bērniem. Kristot uzticēsim savus bērnus Dievam.

Garīgos jautājumos nekautrējieties uzmeklēt mācītāju klātienē vai pa tālruni 29299694.

Būsim tālāk vienoti ceļā pie Dieva, ceļā pie līdzcilvēkiem un ceļā uz savu sirdi!

Mācītājs Jānis Saulīte