Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb4.jpg

Draudzes ziņas 2013

Draudzes ziņas aprīlī 2013

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, tas dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!”
 Jņ. 11:25-26
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES, PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!

Aicinām visus jaunpilniekus un viesus svinēt Kristus augšāmcelšanās svētkus Lieldienu dievkalpojumos Jaunpils baznīcā:

Lielās Piektdienas dievkalpojums - 29. martā plkst. 10:00
Lieldienu dievkalpojums - 31. martā plkst. 10:00
Lieldienu dievkalpojumi Lestenē būs plkst. 12.00 un Džūkstē plkst. 13:00
 

AUGŠĀMCELŠANĀS.


Lieldienas nav tikai dabas augšāmcelšanās no ziemas miega. Lieldienas ir baznīcas senākie un lielākie svētki. Tajos svinam Kristus augšāmcelšanos no nāves. To pauž Lieldienu sveiciens – Kristus ir augšāmcēlies! Un sekojošā atbilde – Viņš ir patiesi augšāmcēlies!

Kā kūstošais sniegs atsedz zemi un parāda, ko tā slēpusi, mudinot mūs to apkopt no drazām, arī kristieši 40 dienas pirms Lieldienām sevi caur Svētajiem Rakstiem izmeklē un attīrās ar grēku nožēlu, gavēni un lūgšanām. Šo posmu kristīgā pasaule dēvē par ciešanu laiku. Neizdzīvojot Kristus mācību, ciešanas, kas kulminē, cilvēci glābjot- vietnieciskā nāvē mirstot par mums, mēs nepiedzīvotu Augšāmcelšanās uzvaras prieku. Sāpes ir maksa par mīlestību. Neviens upuris nav veltīgs. Viss notiek uz labu; kas kādā brīdī liekas pasaules gals , vēlāk izrādās jauns sākums. Uzvarēt var arī mirstot. Ikvienai patiesai vērtībai ir ciešanu cena, kas vēlāk nes svētību. Alberts Einšteins teicis:‘’Uz cilvēcisko diženumu ir tikai viens ceļš - cauri sāpīgu sitienu rindai.’’ Sāpes ir apziņas ceļš, nepieciešama sastāvdaļa pie cilvēka garīgās izaugsmes. Piedzīvotie šķēršļi ir mūsu ticības un rakstura pārbaude. Tie mūs šķīstī, norūda, dara pazemīgus un uztur cerībā. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem pauž:’’Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto Garu , kas mums dots.’’ Grūto mēs panesam, paturot perspektīvu. Tāpēc notikumi dzīvē jāvērtē ne acumirklīgi, bet lietas jāskata kopsakarībās. Lai ar mani notiek nevis tas, kā man gribas, bet tas, kas man nāk par labu.

Kristus ir cietis, miris un augšāmcēlies, lai tu neciestu viens, nāvē nepaliktu viens un augšāmcēlies varētu pievienoties kopībai, kas mīl Dievu. Ticība dod mums spēku dzīvot un paļāvības mierā aizejot no šīs pasaules, uzticēt sevi Dieva rokās. Kristus ir augšāmcēlies, lai garīgi ikdienas būtu ar šo pasauli, kuru vada nevis akls liktenis, kas nemainīgi iekalts zvaigznēs , bet Dieva žēlastība.

Novēlu ik rītu, atverot acis, piedzīvot augšāmcelšanos un personiskās attiecības ar Dievu!

Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus! Priecīgas Lieldienas , pateicībā par to lielo, ko katra dzīvē ienes Dievs!

Jānis Saulīte, Jaunpils, Džūkstes un Lestenes luterāņu draudžu mācītājs.