Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb20.jpg

Jaunpils baznīca


Dievnams, atrazdamies apdzīvotās vietas centrā, ir dominante, atgādinot garīgo lietu prioritāti. Tā ir tautas likteņgaitas lieciniece un atspoguļo skaistāko, ko cilvēks ir radījis par godu Dievam. Visa mūsu dzīve ir saistīta ar baznīcu.
Edgars Rumba to pauž dziesmas vārdos:

Tur mazo bērniņu sauc vārdā               

Un jaunatne dod liecību,

Tur augstā mīlestības kārtā

Ved līgavainis līgavu;

Tur slāpstošam un izsalkušam

Dievs bagātīgu galdu klāj,

Un dzīves ceļā nogurušam

Tur beidzot visi ceļi stāj.

Baznīca ir nams, kur tu runā un
Dievs klausās un vieta, kur Dievs ru
un tu klausies, lai saņemtu veltes,
kuras Dievs tev grib dot.

Dievkalpojumā Dievs kalpo mums Vārdā un sakramentā.

Baznīca ir cilvēku kopība, kas izšķīrušies sekot Kristum. Ļaudis nāk pielūgt Dievu, atstāt grēka nastu, saņemt Dieva piedošanas pasludināšanu, uzņemt Dieva vārdu celsmei un ticības stiprināšanai. Savukārt Svētajā vakarēdienā Kristus ir klāt miesā un asinīs. Savās lūgšanās Dievam paužam pateicību un aizlūdzam par otra vajadzībām. Tā mēs mācamies nest citam cita nastas kopīgajā ticības svētceļojumā. Jo dalīta bēda ir pusbēda un dalīts prieks ir dubultprieks.

Jaunpilnieki un novada ļaudis - būsim atbildīgi no tēviem saņemtā garīgā mantojuma glabātāji un vairotāji.

Baznīcas liturģiskajā gadā ir trīs galvenie svētki- Ziemassvētki, Lieldienas un Vasarsvētki.

Tagad esam iegājuši pirmslieldienu laikā, kas ir 40 dienu periods un tiek saukts par Ciešanu, jeb lielā gavēņa laiku, kas iesākās ar Pelna trešdienu. Šis ir sevis izmeklēšanas, grēknožēlas laiks. Mēs tiekam aicināti pārdomāt Kristus ciešanu ceļu uz Jeruzalēmi. Caur Kristus ciešanu apceri, mēs esam aicināti rast stiprinājumu savās ciešanās. Ciešanu laiks kulminē Klusajā nedēļā. Tas iesākas ar Pūpolsvētdienu-Kristus ienākšanā Jeruzalēmā, Zaļā Ceturtdienā- tiek iedibināts Svētais Vakarēdiens, Lielā Piektdiena- Kristus krustā sišanas un nāves diena un Lieldienās tiek svinēta Kristus augšāmcelšanās, kas ir lielākie Baznīcas svētki.

Svētīgu Gavēņu laiku, kas ved pretī piepildījumam Lieldienu Kristus Augšāmcelšanās priekam!


Visa jūsu ģimene ir laipni gaidīti dzimtajā baznīcā.

Jaunpils ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Saulīte